Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2014/431/20

Postanowienie
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 17 września 2014 r.
T-354/12

UZASADNIENIE

Postanowienie Sądu z dnia 17 września 2014 r. - Afepadi i in. przeciwko Komisji

(Sprawa T-354/12)( 1 )

[Skarga o stwierdzenie nieważności - Oświadczenia zdrowotne stosowane na etykietach i w reklamach środków spożywczych - Rozporządzenie (UE) nr 432/2012 - Motywy 11, 14 i 17 - Akt niepodlegający zaskarżeniu - Niedopuszczalność]

Język postępowania: hiszpański

(2014/C 431/34)

(Dz.U.UE C z dnia 1 grudnia 2014 r.)

Strony

Strona skarżąca: Asociación Española de Fabricantes de Preparados alimenticios especiales, dietéticos y plantas medicinales (Afepadi) (Barcelona, Hiszpania); Elaborados Dietéticos, SA (Palma de Cervelló, Hiszpania); Nova Diet, SA (Burgos, Hiszpania); Laboratorios Vendrell, SA (Barcelona) i Ynsadiet, SA (Leganés, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokat P. Velázquez González,)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: S. Grünheid i P. Němečková, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Republika Francuska (przedstawiciele: D. Colas i S. Menez, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie w szczególności stwierdzenia nieważności motywów 11, 14 i 17 rozporządzenia Komisji (UE) nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiającego wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (Dz.U. L 136, s. 1).

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna

2) Asociación Española de Fabricantes de Preparados alimenticios especiales, dietéticos y plantas medicinales (Afepadi), Elaborados Dietéticos, SA, Nova Diet, SA, Laboratorios Vendrell, SA i Ynsadiet, SA pokrywają własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.

1

Dz.U. C 295 z 29.9.2012.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/