Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2019/328/50

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 11 lipca 2019 r.
T-349/18

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2019.328.50/1

Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2019 r. - Hauzenberger/EUIPO (TurboPerformance)

(Sprawa T-349/18)( 1 )

(Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego TurboPerformance - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 328/55)

(Dz.U.UE C z dnia 30 września 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Andreas Hauzenberger (Sinzing, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat B. Bittner)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: M. Eberl i D. Hanf, pełnomocnicy).

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 5 kwietnia 2018 r. (sprawa R 2206/2017-4) dotyczącą rejestracji oznaczenia graficznego TurboPerformance jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Andreas Hauzenberger zostaje obciążony kosztami postępowania.

1

Dz.U. C 259 z 23.7.2018.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/