Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2014/151/19

Postanowienie
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 25 marca 2014 r.
T-347/13

UZASADNIENIE

Postanowienie Sądu z dnia 25 marca 2014 r. - Hawe Hydraulik przeciwko OHIM -

HaWi Energietechnik (HAWI)

(Sprawa T-347/13)( 1 )

(Wspólnotowy znak towarowy - Sprzeciw - Wycofanie zgłoszenia do rejestracji - Umorzenie postępowania)

(2014/C 151/25)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 19 maja 2014 r.)

Strony

Strona skarżąca: Hawe Hydraulik SE (Monachium, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci G. Würtenberger i R. Kunze)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: A. Poch, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również: HaWi Energietechnik AG (Eggenfelden, Allemagne)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 26 kwietnia 2013 r. (sprawa R 1690/2012-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Hawe Hydraulik SE a HaWi Energietechnik AG

Sentencja

1) Postępowanie w sprawie skargi zostaje umorzone.

2) Strona skarżąca pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez stronę pozwaną.

1

Dz.U. C 252 z 31.8.2013.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/