Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2019/328/44

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 12 lipca 2019 r.
T-331/17

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2019.328.44

Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2019 r. - Steifer/EKES

(Sprawa T-331/17)( 1 )

(Służba publiczna - Urzędnicy - Emerytury i renty - Uprawnienia emerytalne nabyte przed wstąpieniem do służby Unii - Przeniesienie do systemu Unii - Doliczenie okresu służby - Zwrot kwoty odpowiadającej uprawnieniom emerytalnym nieuwzględnionym przy obliczeniu lat służby uprawniających do emerytury w systemie emerytalnym Unii - Brak nowych istotnych okoliczności faktycznych - Brak usprawiedliwionego błędu - Odpowiedzialność - Niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

(2019/C 328/48)

(Dz.U.UE C z dnia 30 września 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Guy Steifer (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci M.A. Lucas i M. Bertha)

Strona pozwana: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (przedstawiciele: M. Pascua Mateo, K. Gambino i L. Camarena Januzec, pełnomocnicy, wspierani przez adwokatów M. Troncosa Ferrera i F.M. Hislaira)

Przedmiot

Żądanie na podstawie art. 270 TFUE, po pierwsze, stwierdzenia nieważności pisma dyrektora zasobów ludzkich i finansowych EKES z dnia 21 października 2002 r. oddalającego wniosek skarżącego z dnia 2 października 2002 r. dotyczący zwrotu, wraz z odsetkami za opóźnienie, nieuwzględnionej części uprawnień emerytalnych przeniesionych do systemu emerytalnego Unii Europejskiej, a także decyzji 360/03 A wspomnianego dyrektora z dnia 15 grudnia 2003 r. określającej uprawnienia emerytalne skarżącego, po drugie, nakazanie EKES zwrotu skarżącemu kwoty zaległych płatności okresowych przekazywanych przez Office national des pensions (krajowy urząd emerytalny) do EKES od dnia 1 stycznia 2004 r. tytułem przeniesienia uprawnień emerytalnych skarżącego i, comiesięcznie, kwoty wspomnianych zaległych płatności okresowych, jakie zostaną wypłacone w przyszłości, oraz po trzecie, naprawienia szkody, jaka miała zostać wyrządzona skarżącemu ze względu na jeden z elementów uzasadnienia wspomnianego pisma, w którym ów dyrektor miał błędnie powiadomić skarżącego, że nie przysługuje mu żadne belgijskie uprawnienie emerytalne.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Guy Steifer zostaje obciążony kosztami postępowania.

1

Dz.U. C 231 z 17.7.2017.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/