Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2015/354/33

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 10 września 2015 r.
T-321/14

UZASADNIENIE

Wyrok Sądu z dnia 10 września 2015 r. - Volkswagen/OHIM (STREET)

(Sprawa T-321/14)( 1 )

[Wspólnotowy znak towarowy - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego STREET - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: niemiecki

(2015/C 354/38)

(Dz.U.UE C z dnia 26 października 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Volkswagen AG (Wolfsburg, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat U. Sander)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: A. Poch, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 13 marca 2014 r. (sprawa R 2025/2013-1) dotyczącą wniosku o rejestrację oznaczenia słownego STREET jako wspólnotowego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Volkswagen AG zostaje obciążony kosztami postępowania.

1

Dz.U. C 212 z 7.7.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/