T-312/17, CAMPBELL v. KOMISJA EUROPEJSKA - Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2019/44/31

Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji) z dnia 5 grudnia 2018 r. T-312/17

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2019.44.31/1

Wyrok Sądu z dnia 5 grudnia 2018 r. - Campbell/Komisja

(Sprawa T-312/17)( 1 )

Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Dokumenty dotyczące postępowania wszczętego przez Komisję w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przez Republikę Litewską - Odmowa dostępu - Wyjątek dotyczący ochrony czynności kontroli, dochodzenia i audytu - Ogólne domniemanie - Nadrzędny interes publiczny

Język postępowania: angielski

(2019/C 44/39)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Liam Campbell (Dundalk, Irlandia) (przedstawiciele: J. MacGuill i E. Martin-Vignerte, solicitors)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Ehrbar i M. Konstantinidis, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 263 TFUE zmierzająca do stwierdzenia nieważności decyzji odmownej Komisji C(2017) 2448 wersja ostateczna z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie dostępu do dokumentów dotyczących postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 2013/0406 przeciwko Republice Litewskiej w sprawie stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym (Dz.U. 2010, L 280, s. 1).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Liam Campbell i Komisja Europejska pokryją każdy własne koszty postępowania.

1

Dz.U. C 249 z 31.7.2017.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/