Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2014/431/27

Postanowienie
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 4 września 2014 r.
T-298/14 R

UZASADNIENIE

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 4 września 2014 r. - Erbslöh Aluminium przeciwko Komisji

(Sprawa T-298/14 R)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego - Pomoc państwa - Krajowe wsparcie dla energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - Decyzja Komisji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego w dziedzinie pomocy państwa - Wniosek o zawieszenie wykonania - Fumus boni iuris)

Język postępowania: niemiecki

(2014/C 431/47)

(Dz.U.UE C z dnia 1 grudnia 2014 r.)

Strony

Strona skarżąca: Erbslöh Aluminium GmbH (Velbert, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci T. Volz i B. Wißmann)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: T. Maxian Rusche i R. Sauer, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek o zawieszenie skutków prawnych decyzji, którą Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające w dziedzinie pomocy państwa, dotyczące niemieckiej ustawy o energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Sentencja

1) Wniosek w przedmiocie środka tymczasowego zostaje oddalony.

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/