Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2012/13/13

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 22 listopada 2011 r.
T-290/10

UZASADNIENIE

Wyrok Sądu z dnia 22 listopada 2011 r. - Sports Warehouse przeciwko OHIM (TENNIS WAREHOUSE)

(Sprawa T-290/10)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego TENNIS WAREHOUS - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Charakter odróżniający - Obowiązek uzasadnienia - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 75 rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

(2012/C 13/27)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2012 r.)

Strony

Strona skarżąca: Sports Warehouse GmbH (Schutterwald, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat M. Douglas)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: początkowo S. Schäffner, następnie R. Pethke, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 21 kwietnia 2010 r. (sprawa R 1259/2009-1) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego TENNIS WAREHOUSE jako wspólnotowego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Sports Warehouse GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 234 z 28.8.2010.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/