Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2019/328/58

Postanowienie
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 12 lipca 2019 r.
T-280/19 R

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2019.328.58/1

Postanowienie prezesa Sądu z dnia 12 lipca 2019 r. - Highgate Capital Management/Komisja

(Sprawa T-280/19 R)

(Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych - Pomoc państwa - Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych - Brak konieczności przyjęcia wnioskowanych środków tymczasowych - Brak właściwości - Niedopuszczalność)

Język postępowania: angielski

(2019/C 328/66)

(Dz.U.UE C z dnia 30 września 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Highgate Capital Management LLP (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: M. Struys i I. Van Damme, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: K. Blanck, A. Bouchagiar i K.- P. Wojcik, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 278 i 279 TFUE żądanie dotyczące, po pierwsze, zawieszenia wykonania decyzji Komisji w sprawie oddalenia wniesionej do niej skargi dotyczącej pomocy państwa, która miała zostać bezprawnie przyznana na rzecz Eurobank Ergasias SA w drodze sprzedaży Piraeus Bank Bulgaria (SA.53105), i po drugie, zarządzenia innych środków tymczasowych.

Sentencja

1) Wniosek w przedmiocie środka tymczasowego zostaje oddalony.

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

arunków odnoszących się do okresu wypowiedzenia i, po drugie, do zastosowania środków tymczasowych dotyczących uregulowania okresu wypowiedzenia.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/