Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2015/398/29

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 6 października 2015 r.
T-275/12

UZASADNIENIE

Wyrok Sądu z dnia 6 października 2015 r. - FC Dynamo Mińsk/Rada

(Sprawa T-275/12)( 1 )

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające wobec Białorusi - Zamrożenie środków finansowych - Skarga o stwierdzenie nieważności - Zwłoka w przyjęciu konkluzji - Częściowa niedopuszczalność - Podmiot należący do podmiotu objętego środkami ograniczającymi lub przez niego kontrolowany - Obowiązek uzasadnienia - Błąd w ocenie)

Język postępowania: angielski

(2015/C 398/39)

(Dz.U.UE C z dnia 30 listopada 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Klub piłkarski Dynamo Mińsk ZAO (Mińsk, Białoruś) (przedstawiciele: D. O'Keeffe, solicitor, adwokat B. Evtimov oraz M. Lester, barrister)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: F. Naert i E. Finnegan, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji wykonawczej Rady 2012/171WPZiB z dnia 23 marca 2012 r. dotyczącej wykonania decyzji 2010/639/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Białorusi (Dz.U. L 87, s. 95), rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 265/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi (Dz.U. L 87, s. 37), decyzji Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi (Dz.U. L 285, s. 1), rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 1017/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi (Dz. U. L 307, s. 7), decyzji Rady 2013/534/WPZiB z dnia 29 października 2013 r. zmieniającej decyzję 2012/642 (Dz. U. L 288, s. 69), rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 1054/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi (Dz. U. L 288, s. 1), decyzji Rady 2014/750/WPZiB z dnia 30 października 2014 r. zmieniającej decyzję 2012/642 (Dz. U. L 311, s. 39) oraz rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 1159/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi (Dz. U. L 311, s. 2) w zakresie, w jakim te akty dotyczą skarżącej.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji wykonawczej Rady 2012/171WPZiB z dnia 23 marca 2012 r. dotyczącej wykonania decyzji 2010/639/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Białorusi, rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 265/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi, decyzji Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi, rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 1017/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi, decyzji Rady 2014/750/WPZiB z dnia 30 października 2014 r. zmieniającej decyzję 2012/642 oraz rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 1159/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi w zakresie, w jakim dotyczą klubu piłkarskiego Dynamo Mińsk ZAO.

2) Skarga zostaje oddalona jako niedopuszczalna w zakresie, w jakim dotyczy stwierdzenia nieważności decyzji Rady 2013/534/ WPZiB z dnia 29 października 2013 r. zmieniającej decyzję 2012/642 oraz rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 1054/ 2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia nr 765/2006.

3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

4) Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez klub piłkarski Dynamo Mińsk.

1

Dz.U. C 250 z 18.8.2012.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/