Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2015/414/29

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 23 października 2015 r.
T-264/14

UZASADNIENIE

Wyrok Sądu z dnia 23 października 2015 r. - Hansen/OHIM (WIN365)

(Sprawa T-264/14)( 1 )

[Wspólnotowy znak towarowy - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego WIN365 - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: niemiecki

(2015/C 414/38)

(Dz.U.UE C z dnia 14 grudnia 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Robert Hansen (Monachium, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat M. Pütz-Poulalion)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: A. Schifko, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 20 lutego 2014 r. (sprawa R 908/2013-4) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego WIN365 jako wspólnotowego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Robert Hansen zostaje obciążony kosztami postępowania.

1

Dz.U. C 194 z 24.6.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/