T-262/17, METRANS v. KOMISJA EUROPEJSKA I INEA - Postanowienie Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2019/246/22

Postanowienie Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji) z dnia 15 maja 2019 r. T-262/17

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2019.246.22/1

Postanowienie Sądu z dnia 15 maja 2019 r. - Metrans/Komisja i INEA

(Sprawa T-262/17)( 1 )

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Decyzja Komisji o przyznaniu finansowania na rzecz wniosków dotyczących projektów transportu w ramach instrumentu "Łącząc Europę""Multimodalny terminal kontenerowy Paskov, etap III" i "Intermodalny terminal Mielnik, etap 2 i 3" - Termin do wniesienia skargi - Rozpoczęcie biegu terminu - Przekroczenie terminu - Niedopuszczalność)

(2019/C 246/22)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 22 lipca 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Metrans a.s. (Praga, Republika Czeska) (przedstawiciel: adwokat A. Schwarz)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Hottiaux i J. Samnadda, pełnomocnicy), Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (przedstawiciele: I. Ramallo i D. Silhol, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata A. Durona)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia, po pierwsze, nieważności decyzji wykonawczej Komisji C(2016) 5047 final z dnia 5 sierpnia 2016 r. ustalającej - w wyniku zaproszenia do składania wniosków ogłoszonego w dniu 5 listopada 2015 r. w oparciu o wieloletni program prac - wykaz wniosków wybranych do uzyskania pomocy finansowej Unii Europejskiej dotyczącej instrumentu "Łącząc Europę" - sektor transportu, w zakresie, w jakim dotyczy ona dwóch wniosków: "Multimodalny terminal kontenerowy Paskov, etap III" i "Intermodalny terminal Mielnik, etap 2 i 3", a po drugie, nieważności zawartych przez INEA dwóch umów o udzielenie dotacji dotyczących tych dwóch wniosków.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Metrans a.s. pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską i Agencję Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA).

1

Dz.U. C 239 z 24.7.2017.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/