T-250/17, AVANTI v. URZĄD UNII EUROPEJSKIEJ DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (EUIPO) - Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2018/83/21

Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji) z dnia 23 stycznia 2018 r. T-250/17

UZASADNIENIE

Wyrok Sądu z dnia 23 stycznia 2018 r. - avanti / EUIPO (avanti)

(Sprawa T-250/17)( 1 )

Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego avanti - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 2017/1001]

Język postępowania: niemiecki

(2018/C 083/32)

(Dz.U.UE C z dnia 5 marca 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: avanti GmbH (Hamburg, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat M. Bahmann)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: A. Schifko, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 14 lutego 2017 r. (sprawa R 801/2016-5) dotyczącą zgłoszenia oznaczenia graficznego avanti w charakterze unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) avanti GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.

1

Dz.U. C 195 z 19.6.2017.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/