T-230/18, CZARNECKI v. PARLAMENT UNII EUROPEJSKIEJ - Postanowienie Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2019/246/22

Postanowienie Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji) z dnia 6 czerwca 2019 r. T-230/18

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2019.246.22/2

Postanowienie Sądu z dnia 6 czerwca 2019 r. - Czarnecki/Parlament

(Sprawa T-230/18)( 1 )

(Prawo instytucjonalne - Członek Parlamentu Europejskiego - Wypowiedzi skierowane pod adresem innego posła do Parlamentu - Wcześniejsze zakończenie wykonywania mandatu i funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentu - Prawo do obrony - Nadużycie władzy - Równość traktowania)

Język postępowania: francuski

(2019/C 246/23)

(Dz.U.UE C z dnia 22 lipca 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Ryszard Czarnecki (Warszawa, Polska) (przedstawiciel: adwokat M. Casado García-Hirschfeld)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: N. Görlitz, S. Seyr i S. Alonso de León, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 263 TFUE o stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wcześniejszego zakończenia wykonywania mandatu wiceprzewodniczącego Parlamentu przez skarżącego.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona.

2) Ryszard Czarnecki zostaje obciążony kosztami postępowania, w tym kosztami postępowania w przedmiocie środków tymczasowych.

1

Dz.U. C 231 z 2.7.2018.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/