Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2019/25/32

Wyrok
Trybunału Sprawiedliwości
z dnia 15 listopada 2018 r.
T-207/10

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2019.25.32

Wyrok Sądu z dnia 15 listopada 2018 r. - Deutsche Telekom / Komisja

(Sprawa T-207/10)( 1 )

Pomoc państwa - System podatkowy umożliwiający przedsiębiorstwom mającym rezydencję podatkową w Hiszpanii amortyzację wartości firmy wynikającej z nabycia udziałów w przedsiębiorstwach mających rezydencję podatkową za granicą - Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie - Przepis umożliwiający dalsze częściowe stosowanie systemu - Wniosek o umorzenia postępowania - Dalsze trwanie interesu prawnego - Uzasadnione oczekiwania - Wyraźne zapewnienia udzielone przez Komisję - Zasadność oczekiwań - Czasowy zakres obowiązywania ochrony uzasadnionych oczekiwań

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 25/40)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Deutsche Telekom AG (Bonn, Niemcy) (przedstawiciele: początkowo adwokaci A. Cordewener i J. Schönfeld, następnie adwokat J. Schönfeld)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo B. Martenczuk, T. Maxian Rusche i C. Urraca Caviedes, następnie T. Maxian Rusche, C. Urraca Caviedes i wreszcie T. Maxian Rusche, C. Urraca Caviedes i K. Blanck-Putz, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Ebro Foods, SA (Madryd, Hiszpania) (przedstawiciele: początkowo adwokaci J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan i R. Calvo Salinero, następnie adwokaci J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro i R. Calvo Salinero), Banco Santander, SA (Santander, Hiszpania) (przedstawiciele: początkowo adwokaci J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan i R. Calvo Salinero, następnie adwokaci J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro i R. Calvo Salinero), Iberdrola, SA (Bilbao, Hiszpania) (przedstawiciele: początkowo adwokaci J. Ruiz Calzado, M. Núñez Müller i J. Domínguez Pérez, następnie adwokaci J. Ruiz Calzado, J. Domínguez Pérez i S. Völcker) i Telefónica, SA (Madryd) (przedstawiciele: początkowo adwokaci J. Ruiz Calzado, M. Núñez Müller i J. Domínguez Pérez, następnie adwokaci J. Ruiz Calzado, J. Domínguez Pérez i S. Völcker)

Przedmiot

Żądanie oparte na art. 263 TFUE, zmierzające do stwierdzenia nieważności art. 1 ust. 2 i 3 decyzji Komisji 2011/5/WE z dnia 28 października 2009 r. w sprawie amortyzacji podatkowej finansowej wartości firmy w związku z nabyciem udziałów w zagranicznych przedsiębiorstwach C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) wdrożonej przez Hiszpanię (Dz.U. 2011, L 7, s. 48).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Deutsche Telekom AG zostaje obciążona kosztami postępowania.

1

Dz.U. C 195 z 17.7.2010.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/