Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2015/146/34

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 18 marca 2015 r.
T-195/11

UZASADNIENIE

Wyrok Sądu z dnia 18 marca 2015 r. - Cahier i in./Rada i Komisja

(Sprawy T-195/11, T-458/11, T-448/12 i T-41/13)( 1 )

(Odpowiedzialność pozaumowna - Nałożony na producentów wina wytwarzanego z winorośli o podwójnym zastosowaniu zakaz samodzielnej destylacji alkoholu w ilości przekraczającej ilość, jaka wykorzystywana jest zwykle przy produkcji wina - Stosowanie tego uregulowania przez władze krajowe)

Język postępowania: francuski

(2015/C 146/45)

(Dz.U.UE C z dnia 4 maja 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Jean-Marie Cahier (Montchaude, Francja) i inni skarżący, których nazwiska zostały wymienione w załączniku do wyroku (przedstawiciel: C.É. Gudin, avocat)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: w sprawach T-195/11 i T-458/11 początkowo É. Sitbon i P. Mahnič Bruni, a następnie É. Sitbon i S. Barbagallo; w sprawie T-448/12 początkowo E. Karlsson i É. Sitbon, następnie E. Karlsson i A. Westerhof Löfflerová, a w końcu E. Karlsson i S. Barbagallo; w sprawie T-41/13 S. Barbagallo i E. Karlsson, pełnomocnicy) i Komisja Europejska (przedstawiciele: w sprawie T-195/11 początkowo D. Bianchi, B. Schima i M. Vollkommer, a następnie D. Bianchi i B. Schima; w sprawie T-458/11 B. Schima; w sprawie T-448/12 I. Galindo Martin i B. Schima; w sprawie T-41/13 początkowo A. Marcoulli i B. Schima, a następnie D. Bianchi, B. Schima i A. Marcoulli, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądania naprawienia domniemanych szkód poniesionych przez skarżących w wyniku prowadzonych przeciwko nim we Francji postępowań i wydanych przeciwko nim we Francji niekorzystnych orzeczeń sądowych, ze względu na to, że podczas różnych lat winiarskich nie zastosowali się oni do wymogów obowiązkowego mechanizmu destylacji ustanowionego w art. 28 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (Dz.U. L 179, s. 1), wprowadzonego w życie rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1623/2000 z dnia 25 lipca 2000 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych (Dz.U. L 194, s. 45).

Sentencja

1) Sprawy T-195/11, T-458/11, T-448/12 i T-41/13 zostają połączone do celów wydania niniejszego wyroku.

2) Skargi zostają oddalone.

3) Jean-Marie Cahier i inni skarżący, których nazwiska zostały wymienione w załączniku, pokrywają własne koszty związane z postępowaniem głównym, a także koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską.

4) Jean-Marie Cahier i inni skarżący w sprawie T-195/11 zostają obciążeni kosztami związanymi z postępowaniem w przedmiocie środka tymczasowego w sprawie T-195/11 R.

5) Republika Francuska pokrywa własne koszty.

1

Dz.U. C 173 z 11.6.2011.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/