Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2019/328/57

Postanowienie
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 15 lipca 2019 r.
T-176/19

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2019.328.57

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 15 lipca 2019 r. - 3V Sigma/ECHA

(Sprawa T-176/19)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego - REACH - Substancja uvasorb HEB - Procedura oceny - Decyzja Izby Odwoławczej ECHA - Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych - Brak pilnego charakteru)

Język postępowania: angielski

(2019/C 328/65)

(Dz.U.UE C z dnia 30 września 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: 3V Sigma SpA (Mediolan, Włochy) (przedstawiciel: początkowo C. Bryant, S. Hainsworth, solicitors, wspierany przez C. Krampitz, avocat, następnie przez C. Bryanta, S. Hainswortha i D. Andersona, solicitors)

Strona pozwana: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (przedstawiciele: początkowo M. Heikkilä i W. Broere, następnie W. Broere, pełnomocnicy)

Przedmiot

Złożony na podstawie art. 278 i 279 TFUE wniosek o zawieszenie wykonania decyzji A-004-2017 Izby Odwoławczej ECHA z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie oceny substancji chemicznej uvasorb HEB, a w konsekwencji - o przedłużenie terminu na przekazania wyników badań o czas zawieszenia wykonania decyzji lub o podjęcie wszelkich innych lub dodatkowych środków, które prezes Sądu uzna za konieczne lub właściwe.

Sentencja

1) Wniosek w przedmiocie środków tymczasowych zostaje oddalony.

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/