Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2015/354/32

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 10 września 2015 r.
T-143/14

UZASADNIENIE

Wyrok Sądu z dnia 10 września 2015 r. - EE/OHIM (Przedstawienie białych punktów na żółtym tle)

(Sprawa T-143/14)( 1 )

[Wspólnotowy znak towarowy - Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego białe punkty na żółtym tle - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: angielski

(2015/C 354/36)

(Dz.U.UE C z dnia 26 października 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: EE Ltd (Hatfield, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: P. Brownlow, solicitor)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: M. Rajh, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 27 listopada 2013 r. (sprawa R 703/2013-2) dotyczącą rejestracji oznaczenia graficznego przedstawiającego białe punkty na żółtym tle jako wspólnotowego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) EE Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.

1

Dz.U. C 135 z 5.5.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/