T-138/17, PRIM v. URZĄD UNII EUROPEJSKIEJ DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (EUIPO) - Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2019/155/39

Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji) z dnia 20 marca 2019 r. T-138/17

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2019.155.39

Wyrok Sądu z dnia 20 marca 2019 r. - Prim/EUIPO - Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED)

(Sprawa T-138/17)( 1 )

(Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy PRIMED - Wcześniejsze graficzne krajowe znaki towarowe PRIM S.A., PRiM, S.A. SUMINI-STROS MEDICOS i GRUPO PRiM - Rzeczywiste używanie wcześniejszych znaków towarowych - Artykuł 57 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 64 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Prawo do bycia wysłuchanym - Artykuł 75 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 94 zdanie drugie rozporządzenia 2017/1001) - Przedstawienie dowodów po raz pierwszy przed izbą odwoławczą - Uznanie przysługujące izbie odwoławczej - Zakwalifikowanie dowodów jako nowych lub dodatkowych - Artykuł 76 ust 2 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 95 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001)

Język postępowania: angielski

(2019/C 155/46)

(Dz.U.UE C z dnia 6 maja 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Prim, SA (Móstoles, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat L. Broschat García)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: A. Lukošiūtė, pełnomocnik)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH (Halberstadt, Niemcy) (przedstawiciel: D. Donath, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 19 grudnia 2016 r. (sprawy połączone R 2494/2015-4 i R 163/2016-4), dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Prim a Primed Halberstadt Medizintechnik.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 19 grudnia 2016 r. (sprawy połączone R 2494/2015-4 i R 163/2016-4).

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje odrzucona.

3) EUIPO pokrywa własne koszty oraz połowę kosztów poniesionych przez Prim, SA.

4) Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH pokrywa własne koszty oraz połowę kosztów poniesionych przez Prim.

1

Dz.U. C 129 z 24.4.2017.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/