Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2012/13/12

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 24 listopada 2011 r.
T-131/10

UZASADNIENIE

Wyrok Sądu z dnia 24 listopada 2011 r. - Saupiquet przeciwko Komisji

(Sprawa T-131/10)(1)

(Prawo celne - Zwrot należności celnych przywozowych - Tuńczyk w konserwach pochodzący z Tajlandii - Kontyngent taryfowy - Data otwarcia - Niedziela - Wyczerpanie kontyngentu - Artykuł 239 wspólnotowego kodeksu celnego - Artykuły od 308a do 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 - Rozporządzenie (WE) nr 975/2003)

(2012/C 13/24)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2012 r.)

Strony

Strona skarżąca: Saupiquet (Courbevoie, Francja) (przedstawiciel: R. Ledru, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. R. Killmann i L. Bouyon, pełnomocnicy)

Przedmiot

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2009) 10005 wersja ostateczna z dnia 16 grudnia 2009 r., w której stwierdzono, że zwrot skarżącej należności celnych przywozowych z tytułu przywozu tuńczyka w konserwach pochodzącego z Tajlandii nie jest uzasadniony.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Saupiquet zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 148 z 5.6.2010.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/