Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2014/151/17

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 28 marca 2014 r.
T-117/10

UZASADNIENIE

Wyrok Sądu z dnia 28 marca 2014 r. - Włochy przeciwko Komisji

(Sprawa T-117/10)( 1 )

[EFRR - Zmniejszenie pomocy finansowej - Program operacyjny na lata 2000-2006 dla regionu Puglia (Włochy) w zakresie celu 1 - Poważne wady w systemach zarzadzania i kontroli mogące prowadzić do nieprawidłowości systemowych - Zasada partnerstwa - Proporcjonalność - Artykuł 39 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 - Artykuły 4, 8, 9 i 10 rozporządzenia (WE) nr 438/2001 - Obowiązek uzasadnienia - Brak właściwości]

(2014/C 151/21)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 19 maja 2014 r.)

Strony

Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, pełnomocnik, wspierany przez P. Gentiliego, avvocato dello Stato)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Steiblytė i D. Recchia, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Europejskiej C (2009) 10350 z dnia 22 grudnia 2009 r. wersja ostateczna zmniejszającej pomoc finansową Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznaną Republice Włoskiej na podstawie decyzji Komisji C (2000) 2349 z dnia 8 sierpnia 2000 r. zatwierdzającej regionalny program operacyjny POR Puglia na lata 2000-2006 w zakresie celu 1.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Republika Włoska pokrywa koszty własne i koszty poniesione przez Komisję Europejską.

1

Dz.U. C 148 z 5.6.2010.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/