Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2012/13/15

Postanowienie
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 18 listopada 2011 r.
T-116/11 R

UZASADNIENIE

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 18 listopada 2011 r. - EMA przeciwko Komisji

(Sprawa T-116/11 R)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego - Program badań i rozwoju technologicznego - Decyzja kończąca udział w projekcie - Nota obciążeniowa - Wniosek o zawieszenie wykonania - Brak pilnego charakteru)

(2012/C 13/31)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2012 r.)

Strony

Strona skarżąca: Association médicale européenne (EMA) (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: A. Franchi, L. Picciano i N. di Castelnuovo)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo S. Delaude i N. Bambara, następnie S. Delaude i F. Moro, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata D. Gulla)

Przedmiot

Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji z dnia 5 listopada 2010 r. rozwiązującej umowy zawarte na dwa projekty badawcze i noty obciążeniowej z dnia 13 grudnia 2010 r. informującej skarżącą o stwierdzeniu wierzytelności w ramach wykonania wspomnianych umów

Sentencja

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony.

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/