Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2019/139/49

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 27 lutego 2019 r.
T-107/18

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2019.139.49

Wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2019 r. - Aytekin/EUIPO - Dienne Salotti (Dienne)

(Sprawa T-107/18)( 1 )

(Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Dienne - Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy ENNE - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Język postępowania: angielski

(2019/C 139/48)

(Dz.U.UE C z dnia 15 kwietnia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Erkan Aytekin (Ankara, Turcja) (przedstawiciel: adwokat V. Martín Santos)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: A. Folliard-Monguiral i G. Sakalaite-Orlovskiene, pełnomocnicy).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Dienne Salotti SRL (Altamura, Włochy) (przedstawiciel: adwokat D. Russo)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 15 grudnia 2017 r. (sprawa R 1444/2017-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między E. Aytekinem a Dienne Salotti.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Erkan Aytekin pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione w związku z niniejszym postępowaniem przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i przez Dienne Salotti Srl.

1

Dz.U. C 134 z 16.4.2018.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/