Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 59126

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Szczecinie
z dnia 8 czerwca 2000 r.
SA/Sz 638/99

UZASADNIENIE

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny - Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2000 r. sprawy ze skargi Jacka C. - O. i W.I.B.O. "A." w K. na decyzję Izby Skarbowej w S. - Ośrodek Zamiejscowy w K. z dnia 9 marca 1999 r. Nr […] w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 1998 r.:

oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 9 marca 1999 r. Nr […] na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), Izba Skarbowa w S. - Ośrodek Zamiejscowy w K., po rozpatrzeniu dowołania Jacka C. od decyzji Pierwszego Urzędu Skarbowego w K. z dnia 16 grudnia 1998 r. Nr […] określającej: nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy w kwocie 8.115 zł, tj. o 2.207 zł niższą od wykazanej w deklaracji VAT-7 za miesiąc kwiecień 1995 r. w kwocie 10.322 zł, zaległość podatkową w podatku od towarów i usług w wysokości 2.207 zł i kwotę odsetek za zwłokę od kwoty zaległości - zaskarżoną decyzję organu I instancji utrzymała w mocy.

W uzasadnieniu decyzji, organ odwoławczy wskazał, że w wyniku kontroli działalności gospodarczej prowadzonej przez Jacka C., pracownicy Pierwszego Urzędu Skarbowego w K., stwierdzili w deklaracji VAT-7 za miesiąc kwiecień 1998 r., że podatnik winien był, zamiast wartości podatku naliczonego w kwocie 7.358 zł, pozostawionego do rozliczenia w kwietniu 1998 r., wykazać w pozycji 99 deklaracji VAT-7 za marzec 1998 r. kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na miesiąc następny w wysokości 5.151 zł. Wynikało to z konieczności zastosowania art. 29 ust. 2 ustawy o VAT, w związku z faktem nie wywiązania się z obowiązku określonego w art. 29 ust. 1 ustawy w zakresie ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej przy pomocy kasy fiskalnej w marcu 1998 r.

Decyzją z dnia 16 grudnia 1998 r. Nr […] urząd skarbowy określił podatnikowi nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w miesiącu marcu 1998r. do przeniesienia na miesiąc kwiecień 1998 r. w wysokości 5.150 zł zamiast, jak wykazał podatnik w deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec 1998 r. w wysokości 7.358 zł.

Urząd ustalił, że w miesiącu marcu 1998 r. podatnik dokonał sprzedaży, o której mowa w art. 29 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 8 ustawy o podatku VAT - której nie zaewidencjonowano przy pomocy kasy fiskalnej. Tym samym utracił prawo do odliczenia 30% podatku naliczonego wykazanego w deklaracji VAT, co uzasadniało określenie zobowiązania podatkowego decyzją. Dlatego urząd przeprowadził kontrolę w zakresie podatku VAT za kwiecień 1998 r. i na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o podatku VAT decyzją z dnia 16 grudnia 1998 r. określił za ten miesiąc kwotę zobowiązania w podatku VAT w wysokości 2.207 zł z tytułu zawyżenia zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym zadeklarowanej do zwrotu bezpośredniego w kwocie 10.322 zł, zamiast w kwocie 8.115 zł.

Od powyższej decyzji Jacek C. złożył odwołanie do izby skarbowej wnosząc o jej uchylenie w całości. Zaskarżonej decyzji zarzucił w szczególności naruszenie przepisów art. 19 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zdaniem odwołującego kwota 7.358 zł, obejmująca podatek VAT z faktur VAT otrzymanych w marcu 1998 r. mogła być odliczona w miesiącu kwietniu, zgodnie z art. 19 ust. 3.

Zdaniem izby skarbowej zgodnie z przepisem art. 19 ust. 3 cyt. ustawy o podatku VAT obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, następuje w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę, rachunek uproszczony w przypadku określonym w art. 14 ust. 3, lub dokument odprawy celnej, albo w miesiącu następnym. Podatek naliczony może być zatem przez podatnika odliczony - co do zasady - w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymał fakturę (dokument celny) lub też w miesiącu następnym. Z uwagi na fakt, iż faktury zakupu VAT zostały zaewidencjonowane w rejestrze zakupów w miesiącu otrzymania, tj. w marcu 1998 r. i podatek VAT wynikający z tych faktur został przedstawiony w deklaracji VAT-7 za marzec 1998 r. oraz wystąpiła sprzedaż usług - izba skarbowa uważa, iż urząd zasadnie rozliczył podatek naliczony w wysokości 7.358 zł właśnie w marcu 1998 r., a nie w kwietniu 1998 r.

W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego podatnik zarzucił decyzji naruszenie prawa. Zdaniem skarżącego, kwota podatku naliczonego wynikająca z faktur otrzymanych przez podatnika w marcu 1998 r., mogła być odliczona, zgodnie z przepisem art. 19 ust. 3 ustawy o podatku VAT w miesiącu kwietniu.

W odpowiedzi na skargę izba skarbowa, powołując argumenty z uzasadnienia decyzji, podkreślając, że kontrola podatkowa ustaliła, że w marcu 1998 r. podatnik dokonał sprzedaży i tym samym rozliczenie podatku naliczonego w marcu było zasadne wniosła o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie jest zasadna.

W sprawie nie jest kwestionowane, że podatnik w deklaracji VAT-7 za miesiąc kwiecień 1998 r. wykazał podatek naliczony dotyczący zakupów pozostałych nie rozliczonych w poprzednim miesiącu w kwocie 7.358 zł oraz podatek naliczony dotyczący zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną w kwocie 2.964 zł. Natomiast organy podatkowe ustaliły, że podatnik z uwagi na niewykonanie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku VAT, przy pomocy kasy rejestrującej w lutym i marcu 1998 r., utracił prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę stanowiącą równowartość 30% podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług co skutkowało, określeniem decyzją z dnia 16 grudnia 1998 r. urzędu skarbowego kwoty podatku naliczonego za miesiąc marzec 1998 r. do przeniesienia na miesiąc kwiecień 1998 r. w kwocie 5.150 zł, zamiast 7.358, jak wykazał w deklaracji skarżący.

O zgodności z prawem tej decyzji rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 8 czerwca 2000 r., sygn. akt SA/Sz 637/99. Dlatego skład orzekający w niniejszej sprawie podzielając poprawność ustaleń i oceny prawnej organów podatkowych uznał, że zaskarżona decyzja nie narusza prawa i na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) skargę oddalił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.