Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 60497

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Szczecinie
z dnia 19 lipca 2000 r.
SA/Sz 1274/99

UZASADNIENIE

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2000 r. sprawy ze skargi Bogusławy K. na decyzję Izby Skarbowej w Sz. Ośrodek Zamiejscowy w K. z dnia 14 czerwca 1999 r. Nr (...) w przedmiocie odsetek od zaległości podatkowych

oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Inspektor Kontroli Skarbowej Helena J. z Urzędu Kontroli Skarbowej w Sz. decyzją z dnia 12 kwietnia 1999 r. Nr (...) wydaną na podstawie art. 21 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) określiła Bogusławie K. zamieszkałej w K. przy ul. R. 12 wysokość należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r. oraz zaległość podatkową z tego tytułu w kwocie 24.996,90 zł.

Konsekwencją tego rozstrzygnięcia było wydanie również w dniu 12 kwietnia 1999 r. decyzji Nr (...) na podstawie art. 53 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 162, poz. 1124) określającej wysokość odsetek za zwłokę naliczonych za okres od 4 maja 1998 r. do dnia wydania decyzji określającej przedmiotową zaległość tj. do 12 kwietnia 1999 r. na łączną kwotę 10.390,80 zł.

W odwołaniu od tej decyzji Bogusława K. żądając uchylenia rozstrzygnięcia zarzuciła, że określone odsetki dotyczą bezpodstawnie określonej odrębną decyzją zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r., od której to decyzji również zostało wniesione odwołanie. Ponadto podniosła, że wydanie dwóch odrębnych decyzji określających wysokość zaległości z tytułu podatku i odsetek od tej zaległości narusza przepis art. 53 § 4 w zw. z art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej.

Izba Skarbowa w Sz. Ośrodek Zamiejscowy w K. po rozpatrzeniu odwołania decyzją z dnia 14 września 1999 r. Nr (...) uchyliła decyzję organu podatkowego I instancji i określiła wysokość należnych odsetek za zwłokę na dzień 12 kwietnia 1999 r. w kwocie 9.912,60 zł.

Z uzasadnienia tego rozstrzygnięcia wynika, że organ odwoławczy rozpatrując odwołanie Bogusławy K. od decyzji z dnia 12 kwietnia 1999 r. Nr (...) zmniejszył wysokość należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r. do kwoty 100.163,30 zł (-1.400,40 zł), a wysokość zaległości podatkowej za ten roku do 23.567,60 zł (1-.400,40 zł). Orzeczono o tym decyzją wydaną w dniu 14 czerwca 1999 r. Nr (...).

W związku z tym, Izba Skarbowa działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uznała za zasadne skorygować decyzję określającą wysokość wymaganych odsetek za zwłokę.

W uzasadnieniu podano, że zgodnie z uregulowaniem § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 162, poz. 1124) odsetki za zwłokę naliczone są począwszy od następnego dnia po upływie terminu płatności podatku. Termin uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r. upłynął 30 kwietnia 1998 r. (art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i w związku z tym nie uiszczony do tego dnia podatek stał się od dnia 1 maja 1998 r. zgodnie z art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej zaległością podatkową.

Na podstawie art. 53 § 4 Ordynacji podatkowej i według zasad regulowanych w art. 56 przy zastosowaniu obowiązujących stawek zawartych w obwieszczeniu Ministra Finansów ogłoszonych na podstawie delegacji zawartej w § 3 art. 56 Ordynacji podatkowej od przedmiotowej zaległości naliczone są odsetki za zwłokę. W związku z powyższym w niniejszej sprawie odsetki za zwłokę za okres od 1 maja 1998 r. do 12 kwietnia 1999 r. od zaległości w kwocie 23.567,60 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r. wynoszą 9.912,60 zł.

Organ odwoławczy uznał za chybiony zarzut odwołującej się, że wydanie w sprawie odrębnych decyzji określających wysokość zaległości z tytułu podatku i odsetek od zaległości narusza przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926), a konkretnie przepisy art. 53 § 4 w zw. z art. 21 § 3.

Zdaniem Izby w przepisach Ordynacji podatkowej nie ma żadnego zapisu by zaległość podatkową i odsetki od tej zaległości określone były w jednej decyzji.

Bogusława K. w skardze wniesionej na powyższą decyzję do Naczelnego Sądu Administracyjnego ponowiła zarzut naruszenia przepisów prawa poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 53 § 4 w zw. z art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej i określenie wysokości odsetek od zaległości podatkowej w odrębnej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Z treści art. 53 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wynika, że w przypadku naliczenia przez organ podatkowy odsetek, wysokość tych odsetek określa się na dzień wydania decyzji określającej wysokość zaległości podatkowej (art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej). Ustawa bezpośrednio nie nakazuje określenia wysokości odsetek w decyzji określającej wysokość tej zaległości.

Oznacza to zatem, że wydanie dwóch odrębnych decyzji określających zaległość podatkową i odsetki za zwłokę lub jednej decyzji obejmującej zaległość i odsetki nie stanowi naruszenia przepisów prawa. Dlatego na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.