Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 28974

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Łodzi
z dnia 18 grudnia 1996 r.
SA/Łd 1274/96

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: sędzia NSA J. Brolik.

Sędziowie: NSA J. Antosik (spr.), SW A. Świderska.

Protokolant: apl. prok. E. Bednarek.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie jest zasadna.

Solidarny obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej przez strony czynności cywilno-prawnych został ustanowiony w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23 ze zm.). Solidarność polega na tym, że wierzyciel - w tym wypadku Skarb Państwa - może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych.

Dlatego należy zgodzić się z organami podatkowymi, że były one uprawnione do skierowania do obu stron umowy, w tym i do skarżącego jako pożyczkodawcy, decyzji o wymiarze opłaty skarbowej od zawartej umowy pożyczki. Za bezpodstawny należy uznać zarzut skarżącego, iż obowiązek uiszczenia opłaty ciążył tylko na pożyczkobiorcy. Obowiązek ten jest obowiązkiem publicznoprawnym i - jako taki - nie może być modyfikowany w drodze czynności cywilnoprawnych. Tak więc umowa zawarta między skarżącym i pożyczkobiorcą nie mogła skutecznie zwolnić od solidarnej odpowiedzialności za opłatę skarbową skarżącego; mogła ona jedynie wywrzeć skutek cywilnoprawny dotyczący wzajemnych rozliczeń między stronami umowy.

W tej sytuacji niezasadny jest także zarzut naruszenia art. 7 kpa, ponieważ - wobec ciążącego solidarnie z mocy ustawy na obu stronach umowy pożyczki obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej - organy podatkowe nie musiały ustalać treści postanowień umownych, co do osoby mającej uiścić tę opłatę.

Z powyższych względów skarga podlega oddaleniu na podstawie art. 207 § 5 kpa w związku z art. 68 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.