Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 28973

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Krakowie
z dnia 18 grudnia 1996 r.
SA/Kr 1777/95

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Władysław Wepsięć (spr.).

Sędziowie NSA: Józef Gach, Zbigniew Płonka.

Protokolant: Marta Brojacz.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zaskarżona decyzja wydana została przedwcześnie przed wyjaśnieniem wszystkich istotnych dla sprawy okoliczności.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, okresowe zwolnienia od podatku dochodowego, od którego podatnicy nabyli uprawnienia przed 1 stycznia 1992 r. pozostają w mocy do czasu ich wygaśnięcia. Przepis ten dotyczy m.in. ulg inwestycyjnych w podatku dochodowym od osób prawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.06.1982 r. w sprawie zasad i wysokości opodatkowania podatkiem dochodowym banków i innych instytucji finansowych oraz Państwowego Monopolu Loteryjnego (Dz. U. Nr 22, poz. 157).

W niniejszej sprawie istotne było ustalenie, w stosunku do jakich nakładów inwestycyjnych w związku z budową budynku bankowego strona skarżąca nabyła uprawnienie przed 1.01.1992 r.

Istotnym dla rozstrzygnięcia tej kwestii są postanowienia planu inwestycyjnego z roku 1986 dotyczącego budynku bankowego realizowanego przez stronę skarżącą. Jeżeli plan ten, zgłoszony organowi podatkowemu przewidywał realizację budynku łącznie z jego wyposażeniem w urządzenia, o których mowa w powołanym wyżej rozporządzeniu, to należy przyjąć, że strona skarżąca na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nabyła uprawnienie do ulgi inwestycyjnej przy zrealizowaniu tych zadań po 1.01.1992 roku, w okresie przewidzianym przepisami rozporządzenia powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.06.1982 r. Tej okoliczności w toku postępowania podatkowego nie wyjaśniono, mimo, że ma ona istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

W tym stanie rzeczy skoro zaskarżona decyzja wydana została z naruszeniem prawa art. 7, 77 i 107 kpa Sąd opierając się na art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 55 ustawy z dnia 11.05.1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.