Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 59958

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Krakowie
z dnia 20 marca 1997 r.
SA/Kr 1011/96

UZASADNIENIE

Sentencja

Przedsiębiorstwo postawione w stan upadłości jest podatnikiem podatku od towarów i usług, jeżeli dokonuje czynności, o których mowa w przepisach ustawy z 1993 r. o VAT.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, co następuje:

Skarga jest nieuzasadniona, gdyż zaskarżona decyzja nie narusza prawa.

Przedsiębiorstwo postawione w stan upadłości jest podatnikiem podatku od towarów i usług, jeżeli dokonuje czynności, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.).

Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że strona skarżąca w miesiącu kwietniu 1996 r. czynności takich dokonała, co więcej - należny podatek od tych transakcji zamieściła w wystawionych fakturach i od kupujących pobrała, uwidoczniając go w złożonej za ten miesiąc deklaracji podatkowej.

Bezzasadne jest stanowisko strony skarżącej, że nie miała możliwości, jako pozostająca w upadłości, odprowadzenia tego podatku na konto urzędu skarbowego.

Zasadnie więc wydano na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o zobowiązaniach podatkowych decyzję określającą ten podatek.

W tym stanie rzeczy, skoro zaskarżona decyzja nie narusza prawa, sąd opierając się na art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.