Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 28967

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Katowicach
z dnia 16 grudnia 1996 r.
SA/Ka 2493/95

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: sędzia Krzysztof Wujek (spr.).

Sędziowie: Ryszard Pęk, Artur Mudrecki (del. - SSW).

Protokolant: apl. prok. Aleksandra Gramała.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jest zasadna, aczkolwiek z innych niż podnoszone w niej względów. Nie oznacza to jednak, że Sąd neguje poglądy, jakie skarżący przedstawili. W pierwszej bowiem kolejności zauważyć należy, że zaskarżona decyzja jest wyrazem poglądu organów skarbowych, iż w postępowaniu tym nie zachodzi jego bezprzedmiotowość, inaczej mówiąc nie ma podstaw do jego umorzenia z mocy art. 105 § 1 k.p.a. Jeśli jednak tak, to obowiązkiem organów pierwszej instancji było kontynuowanie postępowania i zakończenie go decyzją merytoryczną. Procedura administracyjna nie przewiduje miejsca dla decyzji o odmowie umorzenia postępowania. Zwracał na to uwagę NSA we wspomnianym tu już wyroku z 17 sierpnia 1994 r., w którego uzasadnieniu napisał, że: "Brak podstaw, zdaniem organu, do umorzenia postępowania spowodować powinno - bez potrzeby wydawania odrębnego orzeczenia - dalsze prowadzenie postępowania z udziałem spadkobierców i wydanie decyzji". W konsekwencji zatem należało uchylić zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji jako wydane bez podstawy proceduralnej.

W drugiej kolejności zauważyć należy, że granice sądowej kontroli decyzji administracyjnej wyznaczone są zakresem rozstrzygnięcia jakie w decyzji tej zawarto. Inaczej mówiąc, Sąd ocenia legalność zawartego w decyzji rozstrzygnięcia. Zaskarżoną tu decyzją organ odwoławczy rozstrzygał kwestię proceduralną, dotyczącą możliwości umorzenia postępowania na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. i rozstrzygnięcie to spotkało się z oceną Sądu, jaką tu już przedstawiono. Wykraczałoby poza granice sądowej kontroli decyzji ocena kwestii merytorycznych, co do których strony prowadzą spór, a to z tej przyczyny, że rozstrzygnięcie merytoryczne w sprawie jeszcze nie zapadło i nie zostało zaskarżone do Sądu. Przed wydaniem takiej decyzji przez organ administracyjny, NSA nie może rozstrzygać kwestii merytorycznych ponieważ jest instancją kasacyjną, powołaną z założenia do oceny legalności decyzji. Nie jest natomiast sądem działającym reformatoryjnie i nie może zastępować organów administracji w ich wydaniu. Z powyższych względów nie jest możliwe rozważenie w niniejszej sprawie tych kwestii, które zostały w skardze zawarte.

Mając to wszystko na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji z mocy art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

O zwrocie kosztów postępowania orzeczono z mocy art. 55 ust. 1 ustawy o N.S.A.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.