Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2023100

Uchwała
Sądu Najwyższego
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Moc obowiązująca nieopublikowanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf.

Sentencja

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 499), Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, kierując się koniecznością zapewnienia jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i sądów wojskowych, stwierdza że:

Zgodnie z art. 190 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego podlegają niezwłocznemu opublikowaniu. Nieopublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzający niezgodność z Konstytucją określonego przepisu uchyla domniemanie jego zgodności z Konstytucją z chwilą ogłoszenia wyroku przez Trybunał Konstytucyjny w toku postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.