IX U 975/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2526937

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 17 maja 2018 r. IX U 975/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Barbara Kużdrzał-Kiermaszek.

Przy udziale.

Sentencja

Sąd Okręgowy___________________ w Gliwicach Wydział IX Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2018 r. w Rybniku sprawy z odwołania A. N. (N.) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o wysokość emerytury i o ustalenie wysokości kapitału początkowego na skutek odwołania A. N. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 9 czerwca 2017 r. nr (...) (...) z dnia 9 czerwca 2017 r. nr (...)

1.

zmienia zaskarżoną decyzję nr (...) w ten sposób, iż zobowiązuje organ rentowy do ponownego ustalenia wysokości kapitału początkowego przy uwzględnieniu wynagrodzeń osiągniętych przez ubezpieczonego w wysokości:

- od sierpnia do grudnia 1983 r. - 89.203,00 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzy złote 00/100);

- za 1984 r. - 220.440,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100);

- za 1985 r. - 306.766,00 zł (trzysta sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych 00/100);

- za 1986 r. - 406.599,00 zł (czterysta sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100);

- za 1987 r. - 595.952,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100);

- za 1988 r. - 766.028,00 zł (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia osiem złotych 00/100);

- za 1989 r. - 2.061.341,00 zł (dwa miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych 00/100);

- za 1990 r. - 13.283.417,00 zł (trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemnaście złotych 00/100);

2.

zmienia zaskarżoną decyzję nr (...) w ten sposób, iż zobowiązuje organ rentowy do przeliczenia emerytury przy uwzględnieniu kapitału początkowego zmienionego pkt 1 wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzjami z dnia 9 czerwca 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił ubezpieczonemu A. N. (N.) ponownego ustalenia kapitału początkowego i w konsekwencji ponownego ustalenia wysokości emerytury, gdyż przedłożone przez ubezpieczonego kopie kartotek zarobkowych i kart zasiłkowych za lata 1983-1992 są nieczytelne.

Ubezpieczony w odwołaniu od decyzji wniósł o jej zmianę poprzez przeliczenie wartości kapitału początkowego oraz emerytury na podstawie złożonej dokumentacji.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie podtrzymując stanowisko zajęte w zaskarżonej decyzji.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Ubezpieczony A. N. urodził się w dniu (...)

Od dnia 16 lutego 2015 r. jest uprawniony do emerytury z powszechnego wieku emerytalnego.

Organ rentowy decyzją z dnia 5 marca 2015 r. ustalił ubezpieczonemu wartość kapitału początkowego na dzień 1 stycznia 1999 r. Do obliczenia podstawy wymiaru kapitału początkowego przyjął podstawę wymiaru składek z 10 kolejnych lat kalendarzowych tj. z okresu od 1 stycznia 1979 r. do 31 grudnia 1988 r. Wobec braku dokumentów potwierdzających wynagrodzenie zastosował wynagrodzenie minimalne. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wyniósł 52,11%.

Podstawę wymiaru kapitału początkowego organ rentowy ustalił w wyniku pomnożenia wskaźnika wysokości podstawy wymiaru wynoszącego 52,11% przez kwotę 1220,89 zł tj. kwotę bazową.

Kapitał początkowy ustalony na dzień 1 stycznia 1999 r. wyniósł 64.986,46 zł.

W dniu (...) ubezpieczony wystąpił z wnioskiem o ponowne ustalenie wysokości emerytury poprzez przeliczenie podstawy wymiaru kapitału początkowego w oparciu o uzyskane z archiwum kopie kartotek zarobkowych i kart zasiłkowych za lata 1983-1992.

W rozpoznaniu powyższego wniosku organ rentowy postanowił jak w zaskarżonej decyzji z dnia 9 czerwca 2017 r. opisanej na wstępie.

W spornym okresie ubezpieczony był zatrudniony w Przedsiębiorstwie (...) w R. na stanowisku górnika.

W celu odtworzenia wynagrodzenia ubezpieczonego za lata 1983-1990 na podstawie znajdujących się w aktach osobowych kartotek zarobkowych Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego z zakresu wynagrodzeń i płac mgr W. S.

W opinii sporządzonej w dniu 24 stycznia 2012 r. biegły stwierdził, iż można przyjąć za udowodnione za sporne lata wynagrodzenia w następujących wysokościach:

- 1983 r. - 89.203,00 zł

- 1984 r. - 220.440,00 zł

- 1985 r. - 306.76,00 zł

- 1986 r. - 406.599,00 zł

- 1987 r. - 595.952,00 zł

- 1988 r. - 766.028,00 zł

- 1989 r. - 2.061.341,00 zł

- 1990 r. - 13.283.417,00 zł Po uwzględnieniu powyższych zarobków wwpw kapitału początkowego wyniósł 122,45%.

Powyższe Sąd ustalił w oparciu o akta organu rentowego, dokumentację znajdującą się w aktach osobowych oraz opinię biegłego z zakresu wynagrodzeń i płac mgr W. S. z dnia24 stycznia 2018 r.

Uzasadnienie prawne

Mając na uwadze powyższe ustalenia Sąd zważył co następuje:

Odwołanie ubezpieczonego zasługuje na uwzględnienie.

Bezsporny między stronami pozostawał fakt zatrudnienia ubezpieczonego w latach 1983-1992 w (...) w R., spór natomiast sprowadzał się do ustalenia wysokości wynagrodzenia, jakie ubezpieczony osiągał z tytułu tego zatrudnienia w sytuacji gdy, w ocenie organu rentowego przedłożona kopia dokumentacji zarobkowej i kart zasiłkowych była nieczytelna.

Na podstawie zgromadzonych w sprawie dowodów - w szczególności dokumentacji osobowej i płacowej znajdującej się w aktach osobowych oraz opinii biegłego Sąd ustalił wartości wynagrodzeń za sporne lata.

W ocenie Sądu opinia biegłego jest rzetelna, wydana w oparciu o fachową wiedzę na podstawie szczegółowej analizy przedłożonej dokumentacji oraz obowiązujących w tych okresach przepisów.

Zasadne jest zatem uwzględnienie wartości tych wynagrodzeń na wysokość kapitału początkowego według wyliczenia sporządzonego przez organ rentowy, którego ubezpieczony nie kwestionował, od daty złożenia przez niego spornej dokumentacji wraz z wnioskiem o ponowne ustalenie świadczenia.

Zajmując takie stanowisko Sąd z mocy art. 47714 § 2 k.p.c. uwzględnił odwołanie orzekając jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.