IX U 748/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2575024

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 9 sierpnia 2018 r. IX U 748/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR del. Renata Stańczak.

Przy udziale./.

Sentencja

Sąd Okręgowy___________________ w Gliwicach Wydział IX Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2018 r. w Rybniku sprawy z odwołania J. Z. (1) (J. Z. (1)) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o ustalenie kapitału początkowego na skutek odwołania J. Z. (1) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 11 kwietnia 2018 r. nr (...) zmienia zaskarżoną decyzję, w ten sposób, że do ustalenia kapitału początkowego ubezpieczonej J. Z. (1) uwzględnia okres od 01września 1974 r. do 1 stycznia 1977 r. jako okres składkowy.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 11 kwietnia 2018 r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. ponownie ustalił kapitał początkowy ubezpieczone J. Z. (1) (Z.) na dzień 1 stycznia 1999 r. Organ rentowy zaznaczył, iż do stażu pracy nie zaliczył okresu od 1 września 1974 r. do 1 stycznia 1977 r. z uwagi na to, że umowa o naukę zawodu potwierdza jedynie fakt jej zawarcia, natomiast na kopii karty końcowego egzaminu praktycznego brak pieczątki stanowiskowo - imiennej uprawnionej osoby. Nadto nie zaliczył okresów, kiedy ubezpieczona przebywała na urlopie bezpłatnym.

W odwołaniu od decyzji ubezpieczona domagała się jej zmiany poprzez zaliczenie na wysokość kapitału początkowego okresu od 1 września 1974 r. do 1 stycznia 1977 r.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Ubezpieczona J. Z. (2) z domu K., urodziła się w dniu (...)

Zaskarżoną decyzją z dnia 11 kwietnia 2018 r. organ rentowy ponownie ustalił kapitał początkowy ubezpieczonej na dzień 1 stycznia 1999 r. nie uwzględniając przy obliczaniu jego wartości m.in.okresu od dnia 1 września 1974 r. do 1 stycznia 1977 r. z przyczyn wskazanych na wstępie.

Organ rentowy uwzględnił do ustalenia kapitału początkowego:

- okresy składkowe w wymiarze 6 lat i 9 miesięcy (przelicznik 1,3%),

- okresy nieskładkowe w wymiarze 1 rok, 8 miesięcy i 27 dni (liczonych przelicznikiem 0,7%);

- 6 lat sprawowania opieki nad dziećmi (przelicznik 1,3%).

Ustalona w tej decyzji wartość kapitału początkowego ubezpieczonej na dzień 1 stycznia 1999 r. wyniosła 70.184,29 zł.

W okresie od 1 września 1974 r. do 1 stycznia 1977 r. ubezpieczona pracowała w ramach umowy o naukę zawodu w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie (...) w K. Naukę odbywała w Zespole Szkół Zawodowych w J., a zajęcia praktyczne początkowo w (...) Handlowym (...) w W., a następnie w sklepie (...) w J. Uczniowie mieli praktyki (początkowo trzy, a następnie cztery dni w tygodniu) we wszystkich działach tego sklepu: w dziale obuwniczym, pasmanterii, drogerii itd. Mieli wyznaczonego instruktora nauki zawodu. Nauka kończyła się egzaminem praktycznym i teoretycznym. Egzamin praktyczny polegał na obsłudze klienta w obecności komisji egzaminacyjnej.

Ze złożonego do akt świadectwa ukończenia nauki zawodu nr 22/77 (k.35 a.s.) wynika, że ubezpieczona odbyła praktyczną naukę w zawodzie sprzedawcy artykułów tekstylno - odzieżowych w okresie od 1 września 1974 r. do 31 stycznia 1977 r. i złożyła w dniu 20 stycznia 1977 r. egzamin końcowy przed komisją egzaminacyjną. Na świadectwie widnieją te same podpisy co na karcie egzaminu końcowego, tj. na dokumencie zakwestionowanym przez organ rentowy w zaskarżonej decyzji. Ubezpieczona nie kontynuowała zatrudnienia po zakończeniu nauki.

Razem z ubezpieczoną, w tym samym okresie, świadczyła pracę w ramach umowy o naukę zawodu świadek T. S. (nazwisko panieńskie W.). Obie były uczennicami tej samej klasy, miały praktykę w tych samych sklepach, miały tego samego instruktora nauki zawodu. Świadek T. S. złożyła do akt świadectwo ukończenia nauki zawodu nr 15/77 (k.37 a.s.), z którego wynika, że świadek odbyła praktyczną naukę w tym samym zawodzie i w tym samym okresie co ubezpieczona, zdawała egzamin praktyczny w tym samym co ubezpieczona dniu, przed tą samą komisją egzaminacyjną. Przy czym świadek po zdanym egzaminie kontynuowała zatrudnienie w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie (...) w K., na okoliczność czego złożyła do akt świadectwo pracy z dnia 26 października 1982 r., z którego wynika, że była zatrudniona od 1 września 1974 r. do 21 października 1982 r., początkowo jako uczeń - sprzedawca, a następnie sprzedawca (k.36 a.s.).

Powyższe Sąd ustalił na podstawie dokumentacji akt organu rentowego, akt osobowych ubezpieczonej, w tym umowy o naukę zawodu wraz z kartą końcowego egzaminu praktycznego w oryginale, świadectw ukończenia nauki zawodu ubezpieczonej i świadka T. S. (k.35 i 37 a.s.), świadectwa pracy świadka (k.36 a.s.) jako okoliczności bezsporne, bo jednoznacznie wynikające z tych dowodów i nie kwestionowane przez strony. Sąd oparł się nadto na zeznaniach ubezpieczonej i świadka T. S. złożonych na rozprawie w dniu 10 lipca 2018 r. i 9 sierpnia 2018 r. (czas nagrania protokół elektroniczny 00:09:55 do 00:19:48 - k.18v- 19 a.s. oraz 00:04:18 do 00:19:10 - k.38v. do 39 a.s.) oceniając je jako wyczerpujące, logiczne, zbieżne i w pełni korelujące z dokumentacją zebraną w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonej zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 174 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1270) kapitał początkowy ustala się na zasadach określonych w art. 53, z uwzględnieniem ust. 2-12.

Przy ustalaniu kapitału początkowego przyjmuje się przebyte przed dniem wejścia w życie ustawy:

1)

okresy składkowe, o których mowa w art. 6;

2)

okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 5;

3)

okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 1-3 i 6-12, w wymiarze nie większym niż określony w art. 5 ust. 2.

W ocenie Sądu żądanie ubezpieczonej zaliczenia do stażu pracy okresu zatrudnienia od dnia od 1 września 1974 r. do 1 stycznia 1977 r. zasługuje na uwzględnienie.

Z przeprowadzonego postępowania dowodowego wynika jednoznacznie, iż ubezpieczona w tym czasie była zatrudniona w ramach umowy o naukę zawodu w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie (...) w K.

Za takim przyjęciem, zdaniem Sądu, przemawiają nie tylko zgodne zeznania ubezpieczonej i świadka S., ale przede wszystkim treść omówionych wyżej dokumentów, w tym świadectw ukończenia nauki zawodu ubezpieczonej i świadka oraz świadectwa pracy świadka S., z którego jednoznacznie wynika, że świadek była zatrudniona od 1 września 1974 r.początkowo jako uczeń. Mało tego, z dokumentów tych wynika, że praktyczną naukę w zawodzie ubezpieczona i świadek odbyły w okresie od 1 września 1974 r.do 31 stycznia 1977 r., a nie tylko do 1 stycznia 1977 r. jak przyjął to organ rentowy. W tym jednak zakresie Sąd związany jest treścią zaskarżonej decyzji.

Zdaniem Sądu w świetle zebranych w sprawie dowodów, w tym oryginału karty końcowego egzaminu praktycznego, gdzie umieszczone podpisy członków komisji egzaminacyjnej są zgodne z podpisami umieszczonymi na świadectwach ukończenia nauki zawodu, bez znaczenia pozostaje okoliczność podnoszona przez organ rentowy, tj. braku pieczątki stanowiskowo - imiennej uprawnionej osoby.

Okres niniejszy podlega zaliczeniu na wysokość kapitału początkowego jako okres składkowy, a to na podstawie art. 174 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

W konsekwencji takiego stanowiska Sąd na podstawie uregulowań prawnych powołanych powyżej, z mocy art. 47714 § 2 k.p.c. zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że do ustalenia wartości kapitału początkowego uwzględnił jako okres składkowy, okres od 1 września 1974 r. do 1 stycznia 1977 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.