IX U 1676/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2526918

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 16 maja 2018 r. IX U 1676/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Mariola Łącka.

Przy udziale./.

Sentencja

Sąd Okręgowy___________________ w Gliwicach Wydział IX Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2018 r. w Rybniku sprawy z odwołania I. L. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o ustalenie wysokości emerytury i ustalenie kapitału początkowego na skutek odwołania I. L. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 8 listopada 2017 r. Znak (...) z dnia 8 listopada 2017 r. Znak (...) (...) zmienia zaskarżone decyzje w ten sposób, że zobowiązuje organ rentowy do ponownego ustalenia wysokości emerytury i kapitału początkowego ubezpieczonej poprzez przyjęcie, że wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego wynosi 48,46%, zaś kapitał początkowy na dzień 1 stycznia 1999 r. - 80.036,55 zł (osiemdziesiąt tysięcy trzydzieści sześć złotych 55/100) poczynając od dnia (...).

Uzasadnienie faktyczne

Decyzjami z dnia 8 listopada 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił ubezpieczonej I. L. ponownego ustalenia kapitału początkowego i w konsekwencji ponownego ustalenia wysokości emerytury, gdyż przedłożone przez ubezpieczoną kopie kartotek zarobkowych i kart zasiłkowych za lata 1973-1979 oraz 1982-1983 w poszczególnych pozycjach nie zawierają opisów składników wynagrodzenia, a znaczna część tych kart jest nieczytelna.

Ubezpieczona w odwołaniu od decyzji wniosła o jej zmianę poprzez przeliczenie wartości kapitału początkowego oraz emerytury na podstawie złożonej dokumentacji.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie podtrzymując stanowisko zajęte w zaskarżonej decyzji.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Ubezpieczona I. L. urodziła się w dniu (...)

Od 1 sierpnia 2017 r. jest uprawniona do emerytury z powszechnego wieku emerytalnego wraz z emeryturą kapitałową.

Organ rentowy decyzją z dnia 17 lipca 2017 r. ustalił ubezpieczonemu wartość kapitału początkowego na dzień 1 stycznia 1999 r. Do obliczenia podstawy wymiaru kapitału początkowego przyjął podstawę wymiaru składek z 10 kolejnych lat kalendarzowych tj. z okresu od 1 stycznia 1974 r. do 31 grudnia 1983 r. Wobec braku dokumentów potwierdzających wynagrodzenie zastosował wynagrodzenie minimalne. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wyniósł 25,49%.

Podstawę wymiaru kapitału początkowego organ rentowy ustalił w wyniku pomnożenia wskaźnika wysokości podstawy wymiaru wynoszącego 25,49% przez kwotę 1220,89 zł tj. kwotę bazową.

Kapitał początkowy ustalony na dzień 1 stycznia 1999 r. wyniósł 64.764,92 zł.

W dniu 29 września 2017 r. ubezpieczona wystąpiła z wnioskiem o ponowne ustalenie wysokości emerytury poprzez przeliczenie podstawy wymiaru kapitału początkowego w oparciu o uzyskane z archiwum kopie kartotek zarobkowych i kart zasiłkowych za lata 1974-1979 oraz 1982-1983.

W rozpoznaniu powyższego wniosku organ rentowy postanowił jak w zaskarżonej decyzji z dnia 8 listopada 2017 r. opisanej na wstępie.

W spornym okresie ubezpieczona była zatrudniona w Przedsiębiorstwie (...) K. -B. Oddział 4 w R. początkowo jako goniec, a od 1 września 1975 r. jako inspektor ds. gospodarki taborem.

W tym okresie wynagrodzenie ubezpieczonej składało się z pensji zasadniczej, premii, dodatku stażowego po pięciu latach pracy, dodatkowego wynagrodzenia za obsługę teleksu. Powyższe składniki wynagrodzenia zostały wykazane w przedłożonych przez ubezpieczoną kartach zarobkowych: pensja zasadnicza w pkt 8, premia w pkt 10, dodatek stażowy w pkt 11 oraz dodatek za obsługę teleksu w pkt 9.

Obliczona przez organ rentowy hipotetyczna wartość kapitału początkowego w oparciu o powyższe składniki wynagrodzenia ujęte w przedłożonej przez ubezpieczoną dokumentacji wyniosła 80.036,55 zł, zaś wynagrodzenia za poszczególne lata:

- 1973 r. 5.800 zł

- 1974 r. 2.150 zł

- 1975 r. 9.595 zł

- 1976 r. 27.007 zł

- 1977 r. 32.773 zł

- 1978 r. 38.920 zł

- 1979 r. 32.212 zł a wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wyniósł 48,46%.

Powyższe Sąd ustalił w oparciu o akta organu rentowego, dokumentację znajdującą się w aktach osobowych oraz zeznania ubezpieczonej (k.15-16 a.s.).

Uzasadnienie prawne

Mając na uwadze powyższe ustalenia Sąd zważył co następuje:

Odwołanie ubezpieczonej zasługuje na uwzględnienie.

Bezsporny między stronami pozostawał fakt zatrudnienia ubezpieczonej w okresie od 6 lipca 1973 r. do 24 sierpnia 1986 r. w (...) Oddział w R., spór natomiast sprowadzał się do ustalenia wysokości wynagrodzenia, jakie ubezpieczona osiągała z tytułu tego zatrudnienia w sytuacji gdy, w ocenie organu rentowego przedłożona kopia dokumentacji zarobkowej i kart zasiłkowych była nieczytelna, gdyż nie zawierała w poszczególnych pozycjach opisu składników wynagrodzenia, co uniemożliwiało ustalenie czy od składników tych był odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne.

Na podstawie zgromadzonych w sprawie dowodów - w szczególności dokumentacji osobowej i płacowej znajdującej się w aktach osobowych ubezpieczonej z okresu jej zatrudnienia w (...) oraz zeznań ubezpieczonej Sąd ustalił poszczególne składniki wynagrodzenia, które zostały wykazane w złożonej przez nią dokumentacji. Z dowodów tych jednoznacznie wynika, że ubezpieczona oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymywała również premię, dodatek stażowy oraz dodatek za obsługę teleksu. Składniki te zostały wykazane w kartotekach zarobkowych w poz. 8 do 11.

Nie ulega przy tym wątpliwości, iż od tych składników wynagrodzenia musiała zostać odprowadzona składka na ubezpieczenia społeczne.

Zasadne jest zatem uwzględnienie wartości tych wynagrodzeń na wysokość kapitału początkowego według wyliczenia sporządzonego przez organ rentowy, którego ubezpieczona nie kwestionowała, od daty złożenia przez nią spornej dokumentacji wraz z wnioskiem o ponowne ustalenie świadczenia.

Zajmując takie stanowisko Sąd z mocy art. 47714 § 2 k.p.c. uwzględnił odwołanie orzekając jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.