Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2877577

Wyrok
Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie
z dnia 31 stycznia 2020 r.
IX P 215/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Konrad Kujawa.

Sentencja

Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2020 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa S. M. przeciwko (...) Spółdzielni (...) w S. o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenie, ekwiwalent za urlop i odszkodowanie

I. zasądza od pozwanej (...) Spółdzielni (...) w S. na rzecz powódki S. M. kwotę 14 127,25 zł (czternastu tysięcy stu dwudziestu siedmiu 25/100 złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 17 października 2017 r. do dnia zapłaty;

II. w pozostałym zakresie oddala powództwo;

III. zasądza od pozwanej (...) Spółdzielni (...) w S. na rzecz powódki S. M. kwotę 2 700 zł (dwóch tysięcy siedmiuset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

IV. wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty 6 864,24 zł;

V. nakazuje ściągnąć od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie kwotę 2 967,84 zł (dwóch tysięcy dziewięciuset sześćdziesięciu siedmiu 84/100 złotych) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.