IV U 526/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2505947

Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 30 maja 2018 r. IV U 526/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Jerzy Zalasiński.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 maja 2018 r. w S. odwołania L. M. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z dnia 17 maja 2017 r. Nr (...) w sprawie L. M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. o wysokość renty zmienia zaskarżoną decyzję i zalicza do okresów składkowych stanowiących podstawę obliczenia wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy L. M. okres praktycznej nauki zawodu od dnia 1 września 1970 r. do dnia 18 czerwca 1973 r.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z 17 maja 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S., działając na podstawie art. 116 ust. 5 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887 z późn. zm.) odmówił L. M. prawa do doliczenia do stażu pracy okresu odbywania praktycznej nauki zawodu, gdyż ubezpieczony nie przedłożył dokumentów potwierdzających odbywanie praktycznej nauki zawodu.

Odwołanie od tej decyzji złożył L. M., wnosząc o jej zmianę i zaliczenie do stażu pracy okresu pobierania praktycznej nauki zawodu. Ubezpieczony wskazał, iż przedłożył do ZUS świadectwo ukończenia (...) Szkoły Zawodowej- (...) jak również świadectwo ukończenia praktycznej nauki zawodu. Nie udało mu się uzyskać z archiwum dokumentacji płacowej.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie powołując się na przepisy prawa i uzasadnienie zawarte w zaskarżonej decyzji. ZUS wskazał, że w okresie odbywania przez ubezpieczonego praktycznej nauki zawodu obowiązywała ustawa z dnia 2 lipca 1958 r. o nauce zawodu, przyuczaniu do określonej pracy i warunkach zatrudniania młodocianych w zakładach pracy oraz o wstępnym stażu pracy (Dz. U. Nr 45, poz. 226 z późn. zm.). W myśl art. 3 ust. 1 tejże ustawy, zakład pracy był zobowiązany zawrzeć z młodocianym na piśmie umowę określającą zawód albo rodzaj pracy, w jakim młodociany będzie szkolony, czas trwania nauki zawodu, przyuczenia do określonej pracy lub wstępnego stażu pracy oraz zasadnicze obowiązki i uprawnienia młodocianego. Zdaniem ZUS, również stosownie do treści art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, za okres składkowy należy uznać okres zatrudnienia wykonywanego na podstawie indywidualnej umowy między zakładem pracy, a szkolącym się młodocianym. Organ rentowy stwierdził, iż należy odróżnić okres zatrudnienia wykonywanego na podstawie indywidualnej umowy między zakładem pracy a szkolącym się młodocianym od okresu praktyki odbywanej w zakładzie pracy na podstawie umowy zawartej między szkołą a zakładem pracy. Ubezpieczony nie wykazał, by podlegał zatrudnieniu w ramach pierwszej z przywołanych kategorii.

Sąd ustalił, co następuje:

Ubezpieczony L. M. jest uprawniony do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (okoliczność bezsporna, akta ZUS).

W dniu 3 kwietnia 2017 r. ubezpieczony wniósł o ponowne ustalenie wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy (wniosek k. 148-149 akt ZUS). L. M. domagał się zaliczenia do stażu ubezpieczeniowego okresu składkowego od 1 września 1970 r. do 18 czerwca 1973 r., kiedy to w trakcie uczęszczania do (...) Szkoły Zawodowej (...) w S. odbywał w Stacji Obsługi Samochodów w S. praktyczną naukę w zawodzie mechanika samochodowego. Na okoliczność tę ubezpieczony przedłożył stosowne świadectwa: ukończenia nauki zawodu oraz ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej (k. 150-151 akt ZUS).

Zaskarżoną decyzją z dnia 17 maja 2017 r. organ rentowy odmówił ubezpieczonemu przyznania prawa do doliczenia do stażu pracy okresu odbywania praktycznej nauki zawodu (decyzja k. 155 akt ZUS).

W toku postępowania sądowego nie zgromadzono nowej dokumentacji pracowniczej ubezpieczonego.

Sąd ustalił, iż w okresie od 1 września 1970 r. do 20 czerwca 1973 r. ubezpieczony uczęszczał do (...) Szkoły Zawodowej (...) w S. W tym czasie, tj. precyzyjniej od 1 września 1970 r. do 18 czerwca 1973 r. ubezpieczony w Stacji Obsługi Samochodów w S. funkcjonującej w ramach (...) Zakładów (...), odbywał praktyczną naukę w zawodzie mechanika samochodowego. Nauka ta odbywała się w oparciu o zawartą przez ubezpieczonego i (...) Zakłady (...) umowę o praktyczną naukę zawodu. Za wykonywaną pracę w ramach tych praktyk, L. M. otrzymywał wynagrodzenie. Analogiczne umowy zawierali z (...) Zakładami (...) koledzy z klasy ubezpieczonego, tj. G. J., Z. J. oraz W. P. (zeznania ubezpieczonego k. 18-18v i 29v akt sprawy, zeznania świadków G. J., Z. J. i W. P. k. 28v-29v akt sprawy).

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie L. M. okazało się uzasadnione.

Sąd nie przychylił się do argumentacji organu rentowego twierdzącego, iż nieprzedłożenie umowy zawartej na piśmie pomiędzy zakładem pracy a ubezpieczonym przekreśla zasadność roszczenia L. M.

Co prawda, ZUS trafnie powołał się na art. 9 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy z 2 lipca 1958 r., jako na podstawę prawną rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Przepis ten wespół z art. 10 tej samej ustawy oraz art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS pozwala na uznanie okresu nauki zawodu będącego okresem zatrudnienia, czyli okresem zatrudnienia młodocianych na obszarze Państwa Polskiego na warunkach określonych w przepisach obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1975 r., za okres składkowy. Błąd organ rentowego polegał jednak na nieprawidłowym przyjęciu, iż ubezpieczony, wobec nieprzedłożenia stosownej pisemnej umowy łączącej go z (...) Zakładami (...), nie wykazał istnienia takiego kontraktu spełniającego wymogi wyrażone w art. 9 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy z dnia 2 lipca 1958 r.

Przeprowadzony bowiem w toku postępowania sądowego dowód z zeznań ubezpieczonego oraz uczęszczających z nim do tej samej klasy świadków G. J., Z. J. i W. P., wsparty treścią przedstawionych przez ubezpieczonego przed organem rentowym świadectw ukończenia nauki zawodu oraz ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, pozwala na ustalenie charakteru zatrudnienia L. M. Warto zaznaczyć, iż świadkowie podczas przesłuchania okazali dokumenty (świadectwa szkolne, książeczki ubezpieczeniowe zawierające stosowne wpisy zakładu pracy) potwierdzające okoliczność uczęszczania do tej samej szkoły co ubezpieczony oraz pobierania nauki zawodu w (...) Zakładach (...) (protokół k. 28v-29 akt sprawy). Sąd uznał, iż zeznania ubezpieczonego oraz świadków zasługują na wiarę. Są one logiczne, przekonujące oraz korespondują ze sobą. Z zeznań tych wyłania się obraz, zgodnie z którym ubezpieczony w okresie od 1 września 1970 r. do 18 czerwca 1973 r. pobierał w (...) Zakładach (...) naukę w zawodzie mechanika samochodowego na podstawie pisemnej umowy łączącej go z przywołanym zakładem pracy. Wymiar tej nauki zawodu, w zależności od roku, wynosił od trzech do pięciu dni w tygodniu. W tej sytuacji L. M., pomimo, iż nie przedłożył stosownej pisemnej umowy o naukę zawodu, udowodnił, że spełnił wyrażone w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 1958 r. o nauce zawodu warunki do uznania spornego okresu za okres składkowy. W tym miejscu nadmienić również należy, iż z treści zeznań ubezpieczonego oraz przywołanych świadków wynika jednoznacznie, iż za wykonywaną w ramach nauki zawodu pracę, ubezpieczony jak również jego koledzy, otrzymywali wynagrodzenie.

W tej sytuacji konieczną okazała się zmiana zaskarżonej decyzji.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 47714 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.