Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2545029

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Siedlcach
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
IV U 334/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Katarzyna Antoniak.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 sierpnia 2018 r. w S. sprawy z wniosku S. A. przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o ustalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników na skutek odwołania S. A. w związku z niewydaniem przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego decyzji rozpoznającej wniosek S. A. z dnia 21 lutego 2018 r. postanawia umorzyć postępowanie. o umorzeniu postępowania W dniu 21 lutego 2018 r. do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wpłynął wniosek S. A. zatytułowany "Wniosek o zaliczenie do pracy w gospodarstwie rolnym okresu pracy od 1 lipca 1977 r. do 28 kwietnia 1981 r". W uzasadnieniu wniosku S. A. wskazał, że ubiegał się o emeryturę rolniczą, ale organ rentowy nie przyznał mu tego prawa i kwestia ta była przedmiotem postępowania sądowego przed Sądem Okręgowym w Siedlcach w sprawie o sygnaturze akt IV U 712/17. Organ rentowy rozpatrując jego wniosek o emeryturę nie uwzględnił do okresu wymaganego do emerytury okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców od 1 lipca 1977 r. do 28 kwietnia 1981 r. wskazując na brak informacji o opłacaniu w ww. okresie składek na ubezpieczenie społeczne przez rodziców ubezpieczonego. Tymczasem ww. sąd w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że w spornym okresie ubezpieczony był współwłaścicielem przedmiotowego gospodarstwa rolnego i z uwagi na jego wiek zastosowanie znajdowało do niego uregulowanie zawarte w art. 40 ustawy z 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin stanowiące o zwolnieniu rolnika, który rozpoczął prowadzenie gospodarstwa rolnego przed ukończeniem 35. roku życia z obowiązku opłacania składki przez okres pierwszych 5 lat gospodarowania. W tych okolicznościach wnosi on o zaliczenie spornego okresu pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy i wprowadzenie tych danych do systemu KRUS (wniosek z 21 lutego 2018 r.k.30-31 akt emerytalnych).

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potraktował ww. wniosek ubezpieczonego jako kolejny wniosek o emeryturę rolniczą i decyzją z 19 marca 2018 r. działając na podstawie art. 19 ust. 2 i 2a w zw. z art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników odmówił ubezpieczonemu prawa do emerytury rolniczej wobec niewykazania przez niego 30-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz niezaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, które to przesłanki powinny być spełnione do 31 grudnia 2017 r. (decyzja z 19 marca 2018 r. o odmowie prawa do emerytury k.41 akt emerytalnych).

W dniu 23 kwietnia 2018 r. wpłynęło do Sądu Okręgowego w Siedlcach odwołanie ubezpieczonego z 4 kwietnia 2018 r., w którego tytule ubezpieczony wskazał, że dotyczy ono ww. decyzji z 19 marca 2018 r. W treści odwołania ubezpieczony zarzucił organowi rentowemu nierozpoznanie przez organ rentowy istoty jego wniosku z 21 lutego 2018 r., który nie był wnioskiem o emeryturę, co wprost wynika z tytułu tegoż wniosku wskazującego na żądanie zaliczenia do pracy w gospodarstwie rolnym okresu pracy od 1 lipca 1977 r. do 28 kwietnia 1981 r. Stawiając powyższy zarzut ubezpieczony wniósł o zmianę decyzji z 19 marca 2018 r. poprzez zaliczenie spornego okresu pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy i wprowadzenie tych danych do systemu KRUS, ewentualnie o uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie organowi rentowemu celem ponownego rozpoznania zgodnie z istotą jego wniosku (odwołanie wraz z załącznikami k.1-13 akt sprawy).

Po złożeniu odwołania przez ubezpieczonego, ale przed jego przekazaniem do Sądu, w dniu 16 kwietnia 2018 r. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wydał drugą decyzją, w której wskazując na wniosek ubezpieczonego z 16 kwietnia 2018 r. odmówił wszczęcia postępowania w sprawie objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników w okresie od 1 lipca 1977 r. do 28 kwietnia 1981 r. (decyzja z 16 kwietnia 2018 r.k.42 akt emerytalnych).

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Analiza okoliczności sprawy prowadzi do wniosku, że odwołanie ubezpieczonego, choć wskazuje w treści na decyzję z 19 marca 2018 r., w rzeczywistości stanowi odwołanie, o którym mowa w art. 47714 § 3 k.p.c., a zatem odwołanie wniesione w związku z niewydaniem decyzji przez organ rentowy. Zasadnie bowiem ubezpieczony wskazał, że jego wniosek z 21 lutego 2018 r. nie stanowił kolejnego wniosku o emeryturę rolniczą, po tym jak wyrokiem z 31 stycznia 2018 r. Sąd Okręgowy w Siedlcach w sprawie IV U 712/17 oddalił odwołanie ubezpieczonego od wcześniejszej decyzji organu rentowego z 31 lipca 2017 r. o odmowie emerytury rolniczej. Treść przedmiotowego wniosku z 21 lutego 2018 r. pokazuje, że jego istotą było żądanie ustalenia, że w spornym okresie ubezpieczony pracował w gospodarstwie rolnym i jako współwłaściciel gospodarstwa rolnego podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników. W tych okolicznościach decyzja organu rentowego z 19 marca 2018 r. wydana w przedmiocie prawa do emerytury rolniczej nie stanowiła rozpoznania wniosku ubezpieczonego z 21 lutego 2018 r.

Wskazać dalej należy, że zgodnie z art. 47714 § 3 k.p.c. jeżeli odwołanie wniesiono w związku z niewydaniem decyzji przez organ rentowy, sąd w razie uwzględnienia odwołania zobowiązuje organ do wydania decyzji w określonym terminie zawiadamiając o tym organ nadrzędny albo orzeka co do istoty sprawy. W okolicznościach sprawy Sąd doszedł jednak do przekonania, że na datę zamknięcia rozprawy brak jest podstaw do zobowiązania organu rentowego do wydania decyzji rozpoznającej wniosek ubezpieczonego z 21 lutego 2018 r., gdyż po złożeniu przez ubezpieczonego odwołania (w dniu 4 kwietnia 2018 r.) organ rentowy dokonał ponownej analizy wniosku ubezpieczonego z 21 lutego 2018 r. i w dniu 16 kwietnia 2018 r. wydał nową decyzję, w której odniósł się do żądania ubezpieczonego ustalenia, że w okresie od 1 lipca 1977 r. do 28 kwietnia 1981 r. podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników. Wobec powyższego w dacie rozpoznania niniejszej sprawy przez Sąd bezprzedmiotowe stało się zobowiązanie organu rentowego do wydania decyzji rozpoznającej wniosek ubezpieczonego z 21 lutego 2018 r. (decyzja taka wydana została w dniu 16 kwietnia 2018 r.). Zgodnie zaś z art. 355 § 1 k.p.c. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne.

Wobec tego, że w dniu 16 kwietnia 2018 r. organ rentowy wydał decyzję w przedmiocie wniosku ubezpieczonego z 21 lutego 2018 r. uznać należało, ze odwołanie ubezpieczonego wniesione w związku z niewydaniem decyzji przez organ rentowy (art. 477.14 § 3 k.p.c.) stało się bezprzedmiotowe, a wydanie wyroku w tym zakresie zbędne i dlatego na podstawie art. 355 § 1 k.p.c. Sąd postępowanie w sprawie umorzył. Jednocześnie Sąd poinformował ubezpieczonego, że od decyzji z 16 kwietnia 2018 r., przysługuje odwołanie do sądu, zgodnie z zawartym w decyzji pouczeniem.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.