IV U 214/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2570418

Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu z dnia 13 września 2018 r. IV U 214/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Joanna Król-Szymielewicz.

Sentencja

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 września 2018 r. we W. sprawy z odwołania M. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. z dnia 14 lutego 2018 r., Nr (...) o odsetki

I.

zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. z dnia 14 lutego 2018 r., nr (...) w ten sposób, że zasądza od organu rentowego na rzecz ubezpieczonego M. S. odsetki ustawowe w łącznej kwocie 1.143,55 zł (tysiąc sto czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy) za opóźnienie w płatności zasiłku chorobowego za okres od 15 kwietnia 2016 r. do 26 sierpnia 2016 r. oraz od 29 sierpnia 2016 r. do 9 września 2016 r.;

II.

zalicza koszty sądowe na rachunek Skarbu Państwa.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia 14 lutego 2018 r. Nr (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. odmówił ubezpieczonemu M. S. wypłaty odsetek od przyznanego i wypłaconego ubezpieczonemu zasiłku chorobowego za okres od 15 kwietnia 2016 r. do 26 sierpnia 2016 r. oraz od 29 sierpnia 2016 r. do 9 września 2016 r., liczonych od dnia następującego po dniu wydania decyzji z dnia 14 października 2016 r. znak (...) - (...).

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji ZUS wskazał, że zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca zasiłki bieżąco po stwierdzeniu uprawnień. Zasiłki te wypłaca się nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków. Jeżeli płatnik nie wypłacił zasiłku w terminie, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany do wypłaty odsetek od tego zasiłku w wysokości i na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

W myśl art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jeśli ZUS w terminach przewidzianych w przepisach określających zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych lub świadczeń zleconych do wypłaty na mocy odrębnych przepisów albo umów międzynarodowych - nie ustalił prawa do świadczenia lub nie wypłacił tego świadczenia, jest zobowiązany do wypłaty odsetek od tego świadczenia w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie określonych przepisami prawa cywilnego. Nie dotyczy to przypadku, gdy opóźnienie w przyznaniu lub wypłaceniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które Zakład nie ponosi odpowiedzialności.

W dalszej kolejności organ rentowy wskazał, iż w sytuacji, gdy Sąd zmienia decyzję ZUS, odsetki powinny zostać wypłacone jeżeli został przedstawiony nowy dowód w sprawie - następnego dnia po upływie 30 dni licząc od dnia wpływu prawomocnego orzeczenia do organu rentowego (jest to bowiem dzień złożenia ostatniego dokumentu niezbędnego do przyznania świadczenia) - do dnia wypłaty.

ZUS wskazał, że w rozpoznawanej sprawie ubezpieczony wniósł odwołanie do Sądu Okręgowego we Wrocławiu od decyzji z dnia 10 października 2016 r. Nr (...)1/U-427/2016 r., w której organ rentowy stwierdził, iż podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne M. S. podlegającego ubezpieczeniom jako pracownik u płatnika składek P. J., wynosi za maj 2016 r., 863,33 zł.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem z dnia 10 października 2017 r., sygn. akt IX U 1676/16 zmienił wskazaną decyzję organu rentowego w zakresie określenia wysokości podstawy wymiaru składek, ustalając, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne M. S. podlegającego ubezpieczeniom jako pracownik u płatnika składek P. J., wynosi za maj 2016 r., 4.930 zł brutto.

Zdaniem organu rentowego, Sąd Okręgowy oparł swój wyrok na zupełnie nowym materiale dowodowym uzyskanym w trakcie postępowania sądowego, nieznanym wcześniej organowi rentowemu.

Organ rentowy podniósł, że wyrok Sądu Okręgowego był ostatnim dokumentem niezbędnym do wypłaty zasiłku chorobowego należnego ubezpieczonemu i dlatego zdaniem organu rentowego wskazane świadczenia należało wypłacić ubezpieczonemu dopiero w terminie 30 dni licząc od daty uprawomocnienia się tego wyroku, czyli od dnia 15 listopada 2017 r., co też ZUS uczynił wypłacając zasiłek w dniu 14 grudnia 2017 r. W ocenie organu rentowego dopiero niedotrzymanie tego terminu mogłoby skutkować wypłatą ewentualnych odsetek od wskazanych świadczeń.

Zdaniem ZUS wcześniejsza wypłata tych świadczeń nie była możliwa, gdyż dopiero w toku postępowania przed Sądem Okręgowym stwierdzono, że ubezpieczony spełnia warunki do przyznania mu tych zasiłków w wysokości ustalonej przez Sąd Okręgowy.

Ubezpieczony M. S. w ustawowym terminie wniósł odwołanie od ww. decyzji ZUS. W odwołaniu ubezpieczony zarzucił, że nie polega na prawdzie argumentacja organu rentowego, iż Sąd Okręgowy we Wrocławiu dysponował odmiennym materiałem dowodowym, aniżeli ZUS przed wydaniem decyzji z dnia 10 października 2016 r. Nr (...)1/U-427/2016 r., w której stwierdził, iż podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne M. S. podlegającego ubezpieczeniom jako pracownik u płatnika składek P. J., wynosi za maj 2016 r., 863,33 zł.

Bowiem w toku tego postępowania sądowego nie ujawniły się żadne nowe fakty lub dowody, których nie znałby wcześniej organ rentowy wydający decyzję z dnia 10 października 2016 r. Ubezpieczony podniósł, że wyrok Sądu Okręgowego opierał się na materiałach i dowodach pochodzących z akt postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego uprzednio przez ZUS i przedłożonych Sądowi Okręgowemu właśnie przez ZUS. Ubezpieczony podkreślił, że Sąd Okręgowy nie przeprowadził żadnych nowych dowodów i nie ujawnił żadnych nowych faktów, których wcześniej nie znałby już organ rentowy, przed wydaniem spornej decyzji z dnia 10 października 2016 r. Nr (...)1/U-427/2016 r. W trakcie postępowania wyjaśniającego ZUS przesłuchał tych samych świadków co Sąd Okręgowy.

Dlatego zdaniem ubezpieczonego organ rentowy powinien wypłacić mu odsetki ustawowe za zwłokę w płatności należnego mu zasiłku chorobowego w prawidłowej wysokości. Na rozprawie w dniu 13 września 2018 r. (k.36) ubezpieczony sprecyzował swoje roszczenie zawarte w odwołaniu od zaskarżonej w niniejszej sprawie decyzji, domagając się zapłaty skapitalizowanej kwoty odsetek według wartości wyliczonej przez ZUS na polecenie Sądu, tj. kwoty 1.143,55 zł.

W odpowiedzi na odwołanie ubezpieczonego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. wniósł o oddalenie odwołania z uwagi na brak podstaw prawnych do jego uwzględnienia. Organ rentowy powtórzył w całości argumentację zaprezentowaną w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji z dnia 14 lutego 2018 r.

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. decyzją z dnia 10 października 2016 r. Nr (...)1/U-427/2016 r., stwierdził, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe M. S. podlegającego ubezpieczeniom jako pracownik u płatnika składek P. J., wynosi za maj 2016 r., 863,33 zł, a na ubezpieczenie zdrowotne - 744,97 zł.

W uzasadnieniu tej decyzji organ rentowy wskazał, że ubezpieczony M. S. jako pracownik od dnia 1 sierpnia 2015 r. został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych przez płatnika składek P. J. W raportach rozliczeniowych płatnik składek jako podstawę wymiaru składek w 2015 r. wskazał kwotę 875 zł. Ubezpieczony w okresie od sierpnia 2015 r. do marca 2016 r. był zatrudniony na 1/2 etatu. W kwietniu 2016 r. ubezpieczony był zatrudniony na pełen etat, a od dnia 15 kwietnia 2016 r. stał się niezdolny do pracy. Z uwagi na to, do ZUS wpłynął wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego dla ubezpieczonego.

Na zasiłku chorobowym ubezpieczony przebywał do dnia 9 września 2016 r.

Organ rentowy, biorąc pod uwagę wszystkie ww. okoliczności, zadecydował o przeprowadzeniu kontroli wyjaśniającej u płatnika składek.

W ramach czynności kontrolnych ustalono, że płatnik P. J. od 7 grudnia 2011 r. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą (...). Polega ona na prowadzeniu lokali gastronomicznych: Rejs-Pub i (...) Pub (...) we W. W toku kontroli inspektorzy ZUS przesłuchali: P. J. jako płatnika składek oraz pracowników (...) Pub (...) we W.: G. Ż. i J. K. w charakterze świadków.

P. J. wyjaśnił, że M. S. pracował w (...) Pub (...) i od dnia 1 kwietnia 2016 r. przejął znaczną część obowiązków, które dotychczas wykonywał P. J. Ponadto od dnia 1 kwietnia 2016 r. nastąpiło otwarcie letniego ogródka gastronomicznego w (...) Pub (...), dodatkowo którego powierzchnia zwiększyła się o 100% w porównaniu do lat poprzednich. W związku z tymi okolicznościami zwiększył się zakres obowiązków ubezpieczonego M. S., a to wymagało zmiany wymiaru czasu jego pracy i podwyższenia mu wynagrodzenia. Dotychczas ubezpieczony był zatrudniony na stanowisku pracownika technicznego na 1/2 etatu za wynagrodzeniem wynoszącym 875 zł miesięcznie. Jednakże wobec powyżej opisanego zwiększenia zakresu jego obowiązków, strony umowy o pracę sporządziły aneks do niej, zgodnie z którym od dnia 1 kwietnia 2016 r. ubezpieczony miał pracować w pełnym wymiarze czasu pracy, za wynagrodzeniem wynoszącym 4.930 zł brutto miesięcznie.

Powyższe zeznania P. J. złożone przed organem rentowym potwierdzili przesłuchani w toku dalszych czynności kontrolnych przez inspektorów ZUS pracownicy (...) Pub (...) we W. G. Ż. i J. K.

Organ rentowy dysponował także aktami osobowymi ubezpieczonego M. S. i listami jego obecności w pracy, z których w istocie wynikało, iż od 1 kwietnia 2016 r. wymiar czasu jego pracy zwiększył się z 4 do 8 godzin dziennie.

Po przeprowadzeniu tego postępowania kontrolnego organ rentowy jednakże stwierdził, decyzją z dnia 10 października 2016 r. Nr (...)1/U-427/2016 r., że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe M. S. podlegającego ubezpieczeniom jako pracownik u płatnika składek P. J., wynosi za maj 2016 r., 863,33 zł, a na ubezpieczenie zdrowotne - 744,97 zł.

W ślad za powyższą decyzją, ZUS kolejną decyzją, z dnia 14 października 2016 r. znak (...) - (...), przyjął wskazaną powyżej kwotę za podstawę wymiaru zasiłku chorobowego należnego ubezpieczonemu za okres od 15 kwietnia 2016 r. do 26 sierpnia 2016 r. oraz od 29 sierpnia 2016 r. do 9 września 2016 r. Od tej podstawy wymiaru wypłacono ubezpieczonemu zasiłek chorobowy za wskazany okres.

Dowód: - akta postępowania kontrolnego przeprowadzonego przez ZUS przed wydaniem decyzji z dnia 10 października 2016 r. Nr (...)1/U-427/2016 r. oraz treść wskazanej decyzji z 10 października 2016 r. z uzasadnieniem - w aktach ZUS.

Ubezpieczony wniósł odwołanie do Sądu Okręgowego we Wrocławiu od decyzji z dnia 10 października 2016 r. Nr (...)1/U-427/2016 r., po rozpoznaniu którego Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem z dnia 10 października 2017 r., sygn. akt IX U 1676/16 zmienił wskazaną decyzję organu rentowego w zakresie określenia wysokości podstawy wymiaru składek, ustalając, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne M. S. podlegającego ubezpieczeniom jako pracownik u płatnika składek P. J., wynosi za maj 2016 r., 4.930 zł brutto.

W toku postępowania sądowego Sąd Okręgowy przesłuchał te same osoby, które przesłuchiwali kontrolerzy ZUS w trakcie postępowania kontrolnego przed wydaniem decyzji z dnia 10 października 2016 r. (za wyjątkiem J. K., który nie pracował już wówczas u P. J.), tj. Sąd przesłuchał w charakterze świadka pracownika (...) Pub (...) we W. G. Ż., w charakterze zainteresowanego P. J. jako płatnika składek oraz ubezpieczonego M. S. Zeznania tych osób złożone przed Sądem Okręgowym są tożsame w swej treści z zeznaniami, jakie osoby te złożyły w toku kontroli ZUS.

Ponadto Sąd Okręgowy wydając ww. wyrok oparł się na dowodach z dokumentów w postaci akt osobowych ubezpieczonego, które były dołączone do akt organu rentowego. Organ rentowy wcześniej także był w ich posiadaniu.

Na podstawie tych samych dowodów, którymi dysponował organ rentowy, Sąd Okręgowy odmiennie jednak ocenił stan faktyczny zaistniały w sprawie i wydał wyrok zmieniający zaskarżoną decyzję ZUS w sposób wskazany już powyżej.

Dowód: - akta SO we Wrocławiu sygn. IX U 1676/16, a w nich: wyrok z dnia 10 października 2017 r. wraz z uzasadnieniem;

- przesłuchanie ubezpieczonego: k.23 odwrót.

Wskazany wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu uprawomocnił się w dniu 15 listopada 2017 r.

Na skutek wyroku Sądu Okręgowego, ZUS w dniu 14 grudnia 2017 r. - tj. w ciągu 30 dni od uprawomocnienia się ww. wyroku - wypłacił ubezpieczonemu wyrównanie zasiłku chorobowego za okres od 15 kwietnia 2016 r. do 26 sierpnia 2016 r. oraz od 29 sierpnia 2016 r. do 9 września 2016 r., obliczonego od podstawy wymiaru wynoszącej 4.254,10 zł.

Decyzją z dnia 14 lutego 2018 r. Nr (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. odmówił ubezpieczonemu M. S. wypłaty odsetek od przyznanego i wypłaconego ubezpieczonemu zasiłku chorobowego za okres od 15 kwietnia 2016 r. do 26 sierpnia 2016 r. oraz od 29 sierpnia 2016 r. do 9 września 2016 r. od wyższej podstawy wymiaru, wskazując, że opóźnienie w wypłaceniu zasiłków na rzecz ubezpieczonego było następstwem okoliczności, za które ZUS nie ponosi odpowiedzialności. Bowiem Sąd Okręgowy oparł swój wyrok na zupełnie nowym materiale dowodowym uzyskanym w trakcie postępowania sądowego, nieznanym wcześniej organowi rentowemu.

Bezsporne.

Suma skapitalizowanych odsetek za zwłokę w zapłacie należnego ubezpieczonemu zasiłku chorobowego, wynosi 1.143,55 zł.

Dowód: - wyliczenie odsetek dokonane przez ZUS: k.31-32.

Ubezpieczony M. S. po powrocie z zasiłku chorobowego w dniu 10 września 2016 r., do chwili obecnej pracuje u płatnika składek P. J., aktualnie na stanowisku "specjalisty ds. handlowo-administracyjnych/menadżera lokali gastronomicznych", cały czas za wynagrodzeniem wynoszącym 4.930 zł brutto miesięcznie.

Dowód:- przesłuchanie ubezpieczonego: k.23 odwrót.

Uzasadnienie prawne

Mając na uwadze powyższe ustalenia stanu faktycznego, Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonego M. S. od zaskarżonej decyzji (...) Oddział we W. z dnia 14 lutego 2018 r. podlegało uwzględnieniu, jako uzasadnione.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż ustalając stan faktyczny w sprawie Sąd oparł się na dowodach z dokumentów: tj. zwłaszcza na aktach z kontroli wyjaśniającej przeprowadzonej przez ZUS u płatnika składek P. J. oraz na zawartej w aktach ZUS decyzji z dnia 10 października 2016 r. Nr (...)1/U-427/2016 r. wraz z uzasadnieniem, jak również Sąd oparł się na aktach postępowania sądowego toczącego się przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu pod sygn. akt IX U 1676/16 i na znajdującym się w nich wyroku tego Sądu z dnia 10 października 2017 r. wraz z uzasadnieniem.

Nadto Sąd przesłuchał ubezpieczonego jako stronę postępowania. Zeznania ubezpieczonego, jako spójne i rzeczowe Sąd uznał za w pełni wiarygodny dowód w sprawie.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.): "ust 1. Płatnicy składek, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1, wypłacają zasiłki w terminach przyjętych dla wypłaty wynagrodzeń lub dochodów, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych bieżąco po stwierdzeniu uprawnień. Zasiłki te wypłaca się nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków.

Ust. 2. Jeżeli płatnik składek nie wypłacił zasiłku w terminie, o którym mowa w ust. 1, jest on obowiązany do wypłaty odsetek od tego zasiłku w wysokości i na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych."

Zaś w myśl art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1778), jeśli ZUS w terminach przewidzianych w przepisach określających zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych lub świadczeń zleconych do wypłaty na mocy odrębnych przepisów albo umów międzynarodowych - nie ustalił prawa do świadczenia lub nie wypłacił tego świadczenia, jest zobowiązany do wypłaty odsetek od tego świadczenia w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie określonych przepisami prawa cywilnego. Nie dotyczy to przypadku, gdy opóźnienie w przyznaniu lub wypłaceniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które Zakład nie ponosi odpowiedzialności.

W rozpoznawanej sprawie organ rentowy podnosił, iż nie jest zobowiązany do wypłacenia ubezpieczonemu odsetek za opóźnienie w płatności należnego ubezpieczonemu zasiłku chorobowego za okres od 15 kwietnia 2016 r. do 26 sierpnia 2016 r. oraz od 29 sierpnia 2016 r. do 9 września 2016 r., od podstawy wymiaru zasiłku w kwocie 4.252,10 zł, gdyż opóźnienie w wypłaceniu zasiłków na rzecz ubezpieczonego od tej podstawy wymiaru było następstwem okoliczności, za które ZUS nie ponosi odpowiedzialności.

Zdaniem organu rentowego, wyrok Sądu Okręgowego z dnia 10 października 2017 r. sygn. akt IX U 1676/16, oparty został na nowym materiale dowodowym, zdobytym dopiero podczas postępowania sądowego.

Argumentacja organu rentowego zaprezentowana w niniejszej sprawie okazała się być nietrafiona. Bowiem analiza uzasadnienia decyzji ZUS z dnia 10 października 2016 r. Nr (...)1/U- (...), na mocy której ZUS stwierdził, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne M. S., podlegającego ubezpieczeniom jako pracownik u płatnika składek P. J., wynosi 863,33 zł, prowadzi do wniosku, że organ rentowy w toku postępowania kontrolnego przeprowadzonego u płatnika składek, przed wydaniem wskazanej decyzji z dnia 10 października 2016 r., dysponował tymi samymi dowodami, co Sąd Okręgowy w postępowaniu sądowym sygn. akt IX U 1676/16.

Były to: dowody z dokumentów w postaci akt osobowych ubezpieczonego oraz jego listy obecności w pracy, z których wynika, że od 1 kwietnia 2016 r. wymiar czasu pracy ubezpieczonego zwiększył się z 4 godzin do 8 godzin dziennie oraz dowody z zeznań świadka pracownika (...) Pub (...) we W. G. Ż., zeznania płatnika składek P. J. oraz zeznania ubezpieczonego M. S.

Zeznania tych osób złożone przed Sądem Okręgowym są tożsame w swej treści z zeznaniami, jakie osoby te złożyły w toku kontroli ZUS.

W tej sytuacji nie było podstaw do stwierdzenia, że wyrok Sądu Okręgowego z dnia 10 października 2017 r. sygn. akt IX U 1676/16, oparty został na nowym materiale dowodowym, zdobytym dopiero podczas postępowania sądowego. Wyrok ten został oparty na tym samym materiale dowodowym, jakim dysponował organ rentowy.

W konsekwencji tego, zachodziły ustawowe przesłanki do zasądzenia na rzecz ubezpieczonego od organu rentowego odsetek w łącznej kwocie 1.143,55 zł (wyliczonej przez organ rentowy w wykonaniu zobowiązania Sądu) za opóźnienie w płatności zasiłku chorobowego przyznanego ubezpieczonemu za okres od 15 kwietnia 2016 r. do 26 sierpnia 2016 r. oraz od 29 sierpnia 2016 r. do 9 września 2016 r., od podstawy wymiaru w kwocie 4.254,10 zł, a wypłaconego po upływie terminów ich wymagalności, bo dopiero w dniu 14 grudnia 2017 r.

Dodatkowo Sąd wskazuje, iż jak zeznał ubezpieczony M. S., po powrocie z zasiłku chorobowego w dniu 10 września 2016 r., do chwili obecnej pracuje on u płatnika składek P. J., aktualnie na stanowisku "specjalisty ds. handlowo-administracyjnych/menadżera lokali gastronomicznych", cały czas za wynagrodzeniem wynoszącym 4.930 zł brutto miesięcznie.

Dlatego też Sąd, na podstawie art. 47714 § 2 k.p.c., w pkt I-wszym sentencji wyroku zmienił zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. w sposób opisany powyżej.

W pkt II-gim sentencji wyroku Sąd zaliczył koszty sądowe na rachunek Skarbu Państwa, gdyż zarówno organ rentowy jak i ubezpieczony byli zwolnieni od obowiązku ich poniesienia, z mocy art. 94 i art. 96 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398).

W związku z powyższym Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.