Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 7 czerwca 2006 r.
IV SO/Wr 4/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Ewa Orłowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Referendarz sądowy Ewa Orłowska po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi E. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w formie zaliczki alimentacyjnej dla M. D. postanawia przyznać prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

E. D. złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w formie zaliczki alimentacyjnej dla M. D.

Art. 244 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) stanowi, że prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Z treści art. 245 § 2 cytowanej wyżej ustawy wynika, że zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata obejmuje prawo pomocy w zakresie całkowitym. Skarżąca jest zwolniona od ponoszenia wszelkich kosztów sądowych na podstawie art. 239 pkt 1 lit. a tej ustawy.

Natomiast art. 246 § 1 pkt 1 cytowanej ustawy stanowi, że przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Skarżąca podała, że jest samotna matką wychowującą niepełnosprawną córkę M. D. Skarżąca w (...) 2005 r. uległa wypadkowi i z tego powodu ma mieć wykonaną operację kręgosłupa szyjnego. Skarżąca podała, iż otrzymuje wynagrodzenie za pracę w wysokości 1.298,81 zł (co potwierdza zaświadczenie o zarobkach i wyciąg z konta bankowego) oraz zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 144 zł, zasiłek rodziny w kwocie 43 zł, dodatek do zasiłku rodzinnego w wysokości 70,00 zł (co potwierdzają nadesłane decyzje z opieki społecznej przyznające te świadczenia, wyciąg z konta bankowego). Od (...) 2005 r. skarżąca nie otrzymuje zaliczki alimentacyjnej. Ogółem dochód skarżącej wynosi około 1.555,81 zł Z nadesłanych rachunków wynika, że opłaty za mieszkanie (woda, ścieki, czynsz, wywóz nieczystości) wynoszą 190,17 zł, za telefon 171,32 zł ((...) 2006 r.) i 153,92 zł ((...) 2006 r.), za leki 31,11 zł ((...)2006 r.), 56,70 zł ((...) 2006 r.), 48,78 zł i 51,50 zł ((...) 2006 r.), 43,91 zł ((...) 2006 r.) za gaz 24,11 zł, ((...) 2006 r.) i 27,31 zł ((...) 2006 r.). Z nadesłanych rachunków za energię elektryczną wynika, iż w (...) 2006 r. rachunek ten wynosił 20,77 zł, a zadłużenie z tytułu dostawy energii 439,44 zł. Zaś z pisma (...) oddział we (...) z dnia 8 maja 2006 r. wynika, iż skarżąca posiadała zadłużenie w wysokości 643,69 zł i z tego tytułu do dnia (...) 2006 r., zobowiązała się uregulować kwotę 357,37 zł, którą uiściła w dniu (...) 2006 r. zaś dnia (...) maja 2006 r. wpłaciła kwotę 300 zł. Ponadto skarżąca co miesiąc spłaca ratę w kwocie 50 zł z tytułu zobowiązania w podatku dochodowym. Skarżąca oświadczyła, że posiada mieszkanie komunalne i nie posiada innych nieruchomości, a także oszczędności, papierów i przedmiotów wartościowych.

Mając na uwadze, iż skarżąca jest samotną matką utrzymującą się z wynagrodzenia za pracę oraz świadczeń z pomocy społecznej mającą na utrzymaniu niepełnosprawną córkę oraz wysokość wykazanych przez nią wydatków związanych z koniecznym utrzymaniem przyjąć należy, iż skarżąca wykazała, że spełnia przesłanki warunkujące ustanowienie adwokata.

Mając powyższe na uwadze, w oparciu o art. 246 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak na wstępie.