Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2231190

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 28 lutego 2017 r.
IV SO/Wr 29/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia H. B. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2016 r. o wezwaniu do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 29 września 2016 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie z wniosku o wymierzenie grzywny organowi za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy w terminie postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 29 września 2016 r. H.B. (dalej: wnioskodawca, strona) został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od wniosku o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w kwocie 100 zł w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia wniosku. Zarządzenie doręczono skarżącemu w dniu 7 października 2016 r.

W dniu 10 października 2016 r. strona złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia z kosztów sądowych.

Zarządzeniem z dnia 24 listopada 2016 r. referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu pozostawił bez rozpoznania wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Zgodnie z zarządzeniem z dnia 21 grudnia 2016 r. doręczono wnioskodawcy odpis prawomocnego zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od wniosku z dnia 29 września 2016 r. i wezwano do jego wykonania.

Pismami wniesionymi do tutejszego Sądu w dniu 29 grudnia 2016 r. oraz 9 stycznia 2017 r., wnioskodawca zaskarżył zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 21 grudnia 2016 r. o wezwaniu do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 29 września 2016 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie z wniosku o wymierzenie grzywny organowi za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy w terminie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.; zwanej dalej: p.p.s.a.), zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia, których przedmiotem jest:

1)

przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu;

1a) odrzucenie skargi w przypadkach, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 2-4 oraz art. 220 § 3;

1b) umorzenie postępowania;

2)

wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61;

4)

odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku;

5)

sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa;

5a) odrzucenie wniosku o uzupełnienie wyroku albo odmowa jego uwzględnienia;

6)

oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego;

7)

odrzucenie skargi kasacyjnej;

8)

odrzucenie zażalenia;

9)

zwrot kosztów postępowania, jeżeli strona nie wnosi skargi kasacyjnej;

10)

ukaranie grzywną.

Na mocy art. 198 p.p.s.a., omawiane regulacje znajdują odpowiednie zastosowanie do zażaleń na zarządzenie przewodniczącego.

W niniejszej sprawie wnioskodawca został wezwany do wykonania zarządzenia o uiszczeniu wpisu sądowego, które stało się prawomocne, wobec czego został wezwany - zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 21 grudnia 2016 r. - do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 29 września 2016 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od wniosku.

Złożone przez wnioskodawcę zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 21 grudnia 2016 r. jest niedopuszczalne, bowiem nie zostało ono przewidziane ani w katalogu wskazanym w art. 194 § 1 p.p.s.a., ani w żadnym innym przepisie tej ustawy. Wynika to z faktu, że orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe, a w przypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby (art. 170 p.p.s.a.). Od prawomocnych orzeczeń nie przysługuje żaden środek zaskarżenia. Zażalenie można wnieść tylko na nieprawomocne zarządzenia Przewodniczącego o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego (por. postanowienie NSA z dnia 17 października 2012 r. o sygn. akt I OZ 785/12, LEX nr 1261041). Natomiast zarządzenie wzywające do wykonania prawomocnego zarządzenia ma wyłącznie charakter czynności materialno-technicznej i stanowi jedynie informację o obowiązku uiszczenia wpisu, skutkach prawnych jego niewykonania w zakreślonym terminie, nie mieszcząc się w kategorii zarządzeń podlegających zaskarżeniu (por. postanowienie NSA z 15 lutego 2011 r. o sygn. akt II FZ 4/11, LEX nr 783828).

W tym stanie rzeczy, Sąd zobowiązany był zażalenie odrzucić jako niedopuszczalne, o czym orzekł na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a., w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.