Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1664656

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 11 września 2013 r.
IV SO/Wr 19/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Ożóg.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 11 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w J.G. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2013 r. sygn. akt IV SO/Wr 19/13 w sprawie z wniosku T. L. o wymierzenie grzywny Rektorowi Wyższej Szkoły Menedżerskiej w J. G. za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2013 r. sygn. akt IV SO/Wr 19/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wymierzył Rektorowi Wyższej Szkoły Menedżerskiej w J.G., dalej organ, grzywnę w kwocie 2000 (słownie: dwa tysiące) złotych za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę.

Postanowienie wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz pouczeniem o przysługującym środku zaskarżenia, terminie i sposobie jego wniesienia, zostało doręczone organowi w dniu 21 sierpnia 2013 r.

Pismem nadanym w placówce pocztowej w dniu 2 września 2013 r. organ wniósł do tutejszego Sądu zażalenie na powyższe postanowienie Sądu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego, którego przedmiotem jest ukaranie grzywną. Zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia (art. 194 § 2 p.p.s.a.).

Na podstawie art. 197 § 2 p.p.s.a. do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej. Oznacza to, że zażalenie wniesione po upływie terminu podlega odrzuceniu przez wojewódzki sąd administracyjny na posiedzeniu niejawnym (art. 178 p.p.s.a.)

Tymczasem z akt sprawy wynika, że postanowienie o wymierzeniu grzywny wraz z prawidłowym pouczeniem doręczono organowi w dniu 21 sierpnia 2013 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru (k - 25). Natomiast zażalenie na powyższe postanowienie zostało wniesione pismem nadanym w urzędzie pocztowym w dniu 2 września 2013 r. (data pieczęci na kopercie), a zatem po upływie terminu zakreślonego przez ustawę do dokonania tej czynności, który to upłynął w dniu 28 sierpnia 2013 r. (środa).

Wskazać należy, że organ nie zwrócił się z wnioskiem o przywrócenie uchybionego terminu.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.