Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 989274

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 lutego 2009 r.
IV SO/Wa 78/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Małaszewska-Litwiniec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. U. na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w G. w przedmiocie niewydania decyzji postanawia: przekazać sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w G. według właściwości.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 7 listopada 2008 r. K. U. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na niewydanie interpretacji przepisów w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w G. oraz podtrzymaniem tego stanowiska przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Z uwagi na nieprecyzyjne określenie przedmiotu skargi, Sąd wezwał skarżącego do wyjaśnienia, czy skarga dotyczy bezczynności Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, czy bezczynności Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w G., czy też jest skargą na pismo Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia (...) października 2008 r.

W odpowiedzi, pismem z dnia 5 lutego 2009 r., K. U. wyjaśnił, że jego skarga dotyczy niewydania decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

Z uwagi na wyjaśnienie przez skarżącego, iż jego skarga dotyczy bezczynności Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w G., wobec tego właściwym sądem do rozpoznania niniejszej sprawy zgodnie § 1 pkt 41 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652 ze zm.) będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w G.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 59 § 1 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.