Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2554678

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 września 2018 r.
IV SO/Wa 6/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Małaszewska - Litwiniec (spr.) na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 września 2018 r. zażalenia J. J. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r., sygn. akt IV SO/Wa 6/17, w sprawie z wniosku J. J. o wymierzenia grzywny na podstawie art. 154 § 6 i 287 pkt 2 p.p.s.a. Okręgowemu Sądowi Dyscyplinarnemu Okręgowej Izby Radców Prawnych w (...) postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z 24 maja 2018 r., sygn. akt IV SO/Wa 6/17, odrzucił zażalenie J. J. na postanowienie tut. Sądu z 10 stycznia 2018 r., sygn. akt IV SO/Wa 6/17, o odrzuceniu zażalenia.

Na powyższe postanowienie, w przewidzianym prawem terminie, zażalenie wniósł J. J.

W piśmie z 16 lipca 2018 r. wezwano Wnoszącego zażalenie do uzupełnienia braków formalnych zażalenia poprzez nadesłanie do Sądu poświadczonego za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem 1 odpisu zażalenia - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zażalenie należało odrzucić.

Na wstępie poczynionych rozważań należy wskazać, że do postępowania toczącego się na skutek wniesienia zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej, z wyłączeniem art. 185 § 2 p.p.s.a. (art. 197 § 2 p.p.s.a.).

Zgodnie zaś z art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Powołany przepis art. 178 p.p.s.a. stosowany odpowiednio w odniesieniu do postępowania wywołanego wniesieniem zażalenia na postanowienie z 24 maja 2018 r., sygn. akt IV SO/Wa 6/17, obliguje Sąd, rozpoznający niniejszą sprawę, do odrzucenia przedmiotowego zażalenia.

Stosowanie zaś do treści art. 194 § 3 p.p.s.a. zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia. Zatem każde zażalenie musi być podpisane własnoręcznie przez stronę lub umocowanego przez nią pełnomocnika (art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a.). Ponadto do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych (art. 47 § 1 p.p.s.a.). Gdy zażalenie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia (art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.). O takim braku formalnym można mówić między innymi wówczas, gdy strona wnosząca zażalenie, nie dołączyła odpowiedniej liczby odpisów zażalenia, co uniemożliwia nadanie takiemu pismu procesowemu dalszego, prawidłowego biegu.

Wskazać należy, że problem braku formalnego w postaci nieprzedłożenia odpisów wnoszonych do sądów administracyjnych pism procesowych był przedmiotem uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 grudnia 2013 r., sygn. akt I OPS 13/13. Wskazana uchwała w swojej sentencji zawiera wykładnię art. 49 § 1 i art. 47 § 1 p.p.s.a., w myśl której nieprzedłożenie wymaganych przez art. 47 § 1 p.p.s.a. odpisów wniesionego pisma jest brakiem istotnym, tj. takim, który uniemożliwia nadanie danemu pismu dalszego prawidłowego biegu.

Wskazać należy, że tożsame stanowisko prezentowane jest w orzecznictwie sądów administracyjnych odnośnie braków formalnych zażalenia. Zdaniem NSA, niewykonanie wezwania w zakresie nadesłania określonej liczby odpisów zażalenia uniemożliwia nadanie zażaleniu prawidłowego biegu. Zatem, jeżeli strona wnosząca zażalenie nie usunęła braków formalnych w terminie przez nadesłanie odpisów zażalenia, to sąd zażalenie odrzuca na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. (postanowienia NSA z 26 maja 2011 r., sygn. akt II OZ 439/11).

Z analizy akt sądowych sprawy wynika, że korespondencja sądowa zawierająca wezwanie do uzupełnienia braków formalnych zażalenia została prawidłowo doręczona Wnoszącemu zażalenie w dniu 31 lipca 2018 r., a zatem termin do wykonania wezwania z 16 lipca 2018 r. bezskutecznie upłynął w dniu 7 sierpnia 2018 r. Do dnia orzekania w niniejszej sprawie braki formalne zażalenia nie zostały uzupełnione.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.