IV SO/Wa 57/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2732737

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 marca 2019 r. IV SO/Wa 57/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Balicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku W. G. o wymierzenie grzywny Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) za nieprzekazanie skargi wraz z załącznikami postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 13 października 2018 r. W. G. (dalej: wnioskodawca) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Gliwicach wniosek o wymierzenie grzywny Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ZUS) za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę w przedmiocie ustalenia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku ze służbą wojskową.

Wnioskodawca podniósł, że w dniu 13 lutego 2018 r. złożył skargę, a ZUS zaniechał jej przekazania do Sądu. Postanowieniem z dnia 25 października 2018 r. sygn. akt IV SA/Gl 41/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach przekazał sprawę zgodnie z właściwością do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Organ - Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ustosunkował się do wniosku o wymierzenie grzywny.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do art. 54 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a. - skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Organ, o którym mowa w § 1, przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania.

Przepis art. 55 § 1 p.p.s.a. stanowi, że w razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Konstrukcja powyższego przepisu wskazuje na dyscyplinująco - restrykcyjny charakter grzywny, a wyłączną materialnoprawną przesłanką jej orzeczenia jest niewypełnienie obowiązków określonych w art. 54 § 2 p.p.s.a. Do obowiązków tych należy przekazanie przez organ: skargi, akt sprawy i odpowiedzi na skargę. Jednocześnie koniecznym jest zauważenie, że stwierdzenie zawarte w art. 55 § 1 p.p.s.a., iż "sąd (...) może orzec" o wymierzeniu organowi grzywny oznacza, że podejmując rozstrzygnięcie w tej kwestii sąd powinien wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, a więc m.in. przyczyny niewypełnienia przez organ obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2 p.p.s.a., a także czas, jaki upłynął od wniesienia skargi oraz to, czy przed rozpatrzeniem wniosku o wymierzenie organowi grzywny organ ten wypełnił obowiązek i wyjaśnił powody niedotrzymania terminu (por. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 listopada 2008 r. sygn. akt I OZ 850/08, Lex nr 564264; z dnia 31 marca 2009 r. sygn. I OZ 274/09, Lex nr 528357).

W niniejszej sprawie należy zauważyć, że wnioskodawca wniósł skargę w dniu 13 lutego 2018 r. Tak więc, termin na przekazanie skargi wraz z aktami administracyjnymi, o którym mowa w art. 54 § 2 p.p.s.a., rozpoczął bieg od dnia 14 lutego 2018 r., tj. od dnia otrzymania skargi przez Oddział ZUS-u w (...). Ostatni dzień ww. terminu przypadł zatem na dzień 15 marca 2018 r. Jak wynika z akt sprawy (sygn. akt IV SA/Gl 109/18) w dniu 2 marca 2018 r. (data stempla pocztowego), tj. z zachowaniem ustawowego terminu, Oddział ZUS-u w (...) przekazał Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach wniesioną w dniu 13 lutego 2018 r. skargę jako uzupełnienie skargi wniesionej wcześniej, tj. w dniu 7 grudnia 2017 r. Zarządzeniem z dnia 8 marca 2018 r. Sąd uznał, że ww. skarga stanowi uzupełnienie skargi złożonej w dniu 7 grudnia 2017 r. Z powyższego wynika, wniesiona w dniu 13 lutego 2018 r. skarga została przekazana do Sądu w terminie trzydziestu dni od wpływu, a zatem nie został naruszony termin o którym mowa w art. 54 § 2 p.p.s.a.

Z tych przyczyn, wniosek o wymierzenie grzywny Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych jako bezzasadny podlega oddaleniu. Biorąc pod uwagę powyższe, na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a. Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.