Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 listopada 2005 r.
IV SO/Wa 334/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor WSA-Aneta Opyrchał.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku A.S. w przedmiocie wymierzenia organowi administracji - Szefowi Służby Cywilnej - grzywy na podstawie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanawia: - odrzucić wniosek o wymierzenie grzywny złożony w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Uzasadnienie faktyczne

A.S. pismem z dnia 10 sierpnia 2004 r. złożył wniosek o wymierzenie grzywny Szefowi Służby Cywilnej w trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). W uzasadnieniu wskazał, że Szef Służby Cywilnej nie zastosował się do obowiązku przekazania sądowi administracyjnemu w terminie 30 dni odpowiedzi wraz z aktami administracyjnymi w sprawie jego skargi skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i zarejestrowanej pod sygn. akt II SO/Wa 429/ 04, a następnie pod sygn. akt II SA/Wa 1576/04.

Zgodnie § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) w związku z art. 233 oraz art. 219 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wniosek o wymierzenie organowi grzywny podlegał opłacie sądowej (wpisowi w kwocie 100 zł), którą wnioskodawca winien był uiścić przy wniesieniu wniosku.

Ponieważ wnioskodawca wpisu nie uiścił, Sąd - stosownie do treści art. 220 § 1 powołanej ustawy - wezwaniem z dnia 1 października 2004 r. a następnie, po oddaleniu przez NSA zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w sprawie wpisu, wezwaniem z dnia 27 września 2005 r. wezwał A.S. do uiszczenia wpisu sądowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W piśmie tym zamieszczono pouczenie, że nieuiszczenie opłaty sądowej w zakreślonym terminie spowoduje odrzucenie wniosku o wymierzenie grzywny.

Wezwanie do zapłaty wpisu sądowego z dnia 27 września 2005 r. skierowane do A.S. na podstawie prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału zostało doręczone osobiście adresatowi w dniu 3 października 2005 r.

A.S. nie uiścił wpisu od wniosku w terminie zakreślonym dla dokonania tej czynności.

Wobec nieuiszczenia w zakreślonym terminie opłaty sądowej od wniosku, pomimo wezwania - na mocy art. 220 § 3 w związku z art. 64 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - postanowiono jak w sentencji.