Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1941204

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 listopada 2010 r.
IV SO/Wa 28/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marian Wolanin.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Wójta Gminy R. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Gminą R., a Starostą P. w przedmiocie uprawomocnienia aktu własności ziemi postanawia - przekazać wniosek Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) września 2010 r. Starosta Powiatowy w P., działając na podstawie art. 65 § 1 k.p.a. uznał, że nie jest właściwy do rozpoznania sprawy i przekazał według właściwości do Wójta Gminy R. jako organowi właściwemu wniosek o uprawomocnienie aktu własności ziemi wydanego na podstawie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych.

Z kolei Wójt Gminy R. również uznał się za organ administracji niewłaściwy do załatwienia ww. wniosku i wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 13 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają wszystkie sprawy sądowoadministracyjne z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego. Stosownie natomiast do art. 15 § 1 pkt 4 p.p.s.a. spory kompetencyjne określone w art. 4 tej ustawy, to jest spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, oraz spory między organami tych jednostek a organami administracji rządowej rozstrzyga Naczelny Sąd Administracyjny.

Przedmiotem wniosku Aleksandry W. z dnia (...) sierpnia 2010 r. jest żądanie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego. Oba bowiem wymienione organy administracji uważają się za niewłaściwe do załatwienia wniosku o uprawomocnienie aktu własności ziemi.

W świetle zatem powołanych wyżej przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, do rozpoznania wniosku Wójta Gminy R. właściwy jest Naczelny Sąd Administracyjny.

Zgodnie z art. 59 § 1 p.p.s.a., jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 59 § 1 oraz art. 15 § 1 pkt 4 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.