Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 listopada 2005 r.
IV SO/Wa 278/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Łukasz Krzycki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. G. na działanie Zakładu Energetycznego (...) w przedmiocie " załatwienia spraw z przekazaniem licznika poboru energii elektrycznej" postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 12 sierpnia 2005 r. H. G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na działanie Zakładu Energetycznego (...) w przedmiocie "załatwienia spraw z przekazaniem licznika poboru energii elektrycznej".

Rozpoznając sprawę sąd administracyjny w pierwszej kolejności bada, czy skarga dotyczy działalności organu administracji publicznej i czy zaskarżony akt lub czynność organu administracji publicznej są poddane kontroli tego sądu.

Stosownie do treści art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej.

Zgodnie natomiast z przyjętą w doktrynie definicją pojęcia " administracji publicznej" - wywodzącą się od zasady podziału władzy - administracją publiczną jest każda działalność państwowa nie będąca działalnością ustawodawcza i sądowniczą. Należy stwierdzić, iż organem państwowym jest wyodrębniona organizacyjnie część aparatu państwowego powołana do wykonywania określonych przez prawo zadań państwa przy zastosowaniu środków (form) wynikających z przysługującej państwu zwierzchniej władzy.

Mając powyższe na względzie, Sąd zauważa, że podmiot zajmujący się dostarczaniem energii elektrycznej nie wykonuje władzy publicznej, lecz stosunki łączce go z klientem mają charakter cywilnoprawny. Umowy związane z dostarczaniem energii elektrycznej, są umowami cywilnoprawnymi, zawieranymi pomiędzy koncernem/oddziałem a podmiotem przyłączanym do sieci, przy czym regulują prawa i obowiązki stron uczestniczących w procesie realizacji przyłącza energetycznego. Sprawy wynikające z powyższych umów, są w związku z tym rozpatrywane przez sądy powszechne.

Należy zatem wskazać, iż czynności lub bezczynność podmiotu, którego skarga dotyczy jako nie wykonujących działalności z zakresu administracji publicznej nie podlega kontroli sądu administracyjnego. Powyższe prowadzi do stwierdzenia, że wniesienie skargi do sądu w sprawie niniejszej jest niedopuszczalne.

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 6 powołanej wyżej ustawy sąd odrzuca skargę jeżeli wniesienie skargi jest niedopuszczalne.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z mocy art. 58 § 1 pkt 6 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.