Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2005 r.
IV SO/Wa 260/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Zofia Flasińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku M. A. dotyczącego unieważnienia Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "(...)" w W. z dnia (...) lipca 2005 r. postanawia: - odrzucić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 3 sierpnia 2005 r. M. A. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pismo zatytułowane "skarga" dotyczące unieważnienia Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "(...)" w W. z dnia (...) lipca 2005 r., zarzucając Przewodniczącemu Zebrania bezprawne działanie. Wnioskodawca zwrócił się więc do sądu administracyjnego z prośbą o unieważnienie Zebrania. W szczególności zakwestionował przebieg Zebrania w tym zakresie, że w momencie, w którym chciał poinformować Delegatów Spółdzielni Mieszkaniowej "(...)" o nieprzestrzeganiu prawa przez Zarząd i Radę Nadzorczą nie pozwolono mu zabrać głosu.

Rozpoznając przedmiotową sprawę w pierwszej kolejności należy przeanalizować kwestię jej dopuszczalności.

Przede wszystkim należy podkreślić, że sąd administracyjny, który stał się adresatem żądań M. A., sprawuje sądową kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta ogranicza się do zakresu określonego ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz do spraw, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę.

Stosownie do treści art. 3 § 1 ww ustawy skargi rozpatrywane przez sądy administracyjne mogą dotyczyć jedynie aktów podejmowanych w sprawach z zakresu administracji publicznej. Zakres tej kontroli sprecyzowany został w § 2 i 3 powołanego przepisu. Kontrola sprawowana przez sądy administracyjne ma więc charakter ograniczony, co oznacza, że objęte są nią jedynie akty i działania wskazane w ustawie.

Zgodnie z art. 3 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym kontrola działalności administracji publicznej obejmuje orzekanie w sprawach ze skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8)

bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4.

Tymczasem wnioskodawca zarzucił nieprawidłowości w trybie procedowania spółdzielni mieszkaniowej. Kwestię działalności spółdzielni jako dobrowolnego zrzeszenia członków reguluje ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. tj. z 2003 r. nr 188 poz. 1848 z późn. zm.). Istota stosunków spółdzielczych wskazuje niezbicie, iż należą one do kategorii stosunków cywilno-prawnych, a nie administracyjno-prawnych.

Zarzuty wobec przebiegu zebrania członków spółdzielni zawarte we wniosku M. A. nie mieszczą się zatem w zakresie kognicji sądu administracyjnego i nie mogą stanowić skargi w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), nie mogą być także zakwalifikowane jako dopuszczalny wniosek o wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego określony w art. 64 tej ustawy.

Z tych względów - na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 w związku z art. 64 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - żądanie zawarte we wniosku, jako wniesione w sprawie nienależącej do właściwości sądu administracyjnego, podlega odrzuceniu.