Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 sierpnia 2005 r.
IV SO/Wa 235/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Zofia Flasińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. J. na decyzję Międzynarodowej Organizacji (...) z siedzibą w (...) - Komisji do Spraw (...) z dnia (...) lipca 2005 r., nr (...) w przedmiocie roszczeń z tytułu szkód majątkowych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) lipca 2005 r. nr (...) Międzynarodowa Organizacja (...) z siedzibą w (...) - Komisja do Spraw (...), odrzuciła wniosek S. J. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej negatywną decyzją tej Komisji z dnia (...) lipca 2003 r. w przedmiocie odmowy wypłaty odszkodowania za straty majątkowe doświadczone w czasie reżimu narodowo - socjalistycznego.

Na wskazaną wyżej decyzję S. J. wniósł w dniu 29 lipca 2005 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga jest niedopuszczalna.

W dniu 6 lipca 2000 r. (...) uchwalił ustawę o utworzeniu Fundacji "(...)", wyznaczającą Międzynarodową Organizacją (...) z siedzibą w (...) na organizację partnerską odpowiedzialną za rozpatrywanie roszczeń dotyczących strat majątkowych, które powstały w okresie reżimu narodowo-socjalistycznego na skutek zasadniczego, bezpośredniego i krzywdzącego udziału przedsiębiorstw niemieckich. Strona niemiecka przekazała do (...) środki pieniężne, przeznaczone na rekompensaty, wypłacane po ostatecznym zatwierdzeniu przez niemiecką Fundację "(...)".

Zgodnie z art. 184 zd. 1 Konstytucji RP, sądy administracyjne sprawują w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej. Zgodnie zaś z art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

1)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

2)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

3)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

1)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

2)

bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1 -4.

Sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę i stosują środki określone w tych przepisach.

Analizując przepisy dotyczące właściwości sądów administracyjnych, nie sposób uznać, aby decyzje Międzynarodowej Organizacji (...) z siedzibą w (...) w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania odszkodowania za straty majątkowe poniesione w okresie reżimu hitlerowskiego, wydawane w oparciu o kryteria niemieckiej ustawy o utworzeniu Fundacji "(...)", podlegały kontroli polskich sądów administracyjnych.

Mając powyższe na uwadze, skarga jako niedopuszczalna podlegała odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 cytowanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.