Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 sierpnia 2005 r.
IV SO/Wa 230/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Zofia Flasińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku J. P. w przedmiocie usunięcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP prezesa oficyny wydawniczej"(...)" postanawia: - odrzucić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 20 lipca 2005 r. skarżący J. P. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek w przedmiocie usunięcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP prezesa oficyny wydawniczej"(...)".

W uzasadnieniu wniosku skarżący podał, iż Kancelaria Prezydenta RP dopuściła się" nadużycia władzy" wobec nieusunięcia, mimo licznych zarzutów dotyczących naruszenia prawa, prezesa oficyny wydawniczej"(...)" z Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 64 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Sąd administracyjny rozpoznając skargę (wniosek) w pierwszej kolejności bada, czy zaskarżony akt lub czynność organu administracji publicznej podlega kontroli tego sądu.

Zakres kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne został określony w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153 poz. 1269 ze zm.), zgodnie z którą sądy administracyjne w zakresie swej właściwości sprawują kontrolę pod względem legalności, to jest zgodności z prawem, działań lub zaniechań organów administracji publicznej. Kontrola działalności administracji publicznej, sprawowana przez sądy administracyjne, ma charakter ograniczony, co oznacza, że objęte są nią jedynie działania administracyjne wskazane w ustawie.

Zgodnie z art. 3 § 2 ustawy- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi kontrola działalności administracji publicznej obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8)

bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4.

Analiza zamkniętego katalogu aktów i czynności, na które przysługuje skarga do sądu administracyjnego prowadzi do stwierdzenia, że zawarte we wniosku J. P. żądanie usunięcia z Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP prezesa oficyny wydawniczej"(...)" nie mieści się w katalogu czynności i aktów poddawanych nadzorowi sądowemu, o których mowa w art. 3 § 2 i 3 cytowanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Skoro żądanie zawarte we wniosku będącym przedmiotem niniejszego rozpoznania nie podlega kognicji sądu administracyjnego, to wniosek jako niedopuszczalny - na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w zw. z art. 64 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - podlega odrzuceniu.

Mając na względzie powyższe, Sąd orzekł jak w sentencji.