Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 2005 r.
IV SO/Wa 227/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Zofia Flasińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. dotyczącej Statutu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej (...) z siedzibą przy ul. (...) w W. z dnia (...) czerwca 2005 r. postanawia: - odrzucić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 20 lipca 2005 r. A. K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pismo zatytułowane "skarga" dotyczące Statutu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej (...) z siedzibą przy ul. (...) w W. uchwalonego w dniu (...) czerwca 2005 r. uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, zarzucając, iż w zaskarżonym Statucie znajdują się zapisy "sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym i dobrze pojętymi interesami Członków Spółdzielni". W szczególności zaskarżonemu statutowi zarzuciła niezgodność z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawą z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze oraz z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych.

Rozpoznając przedmiotową sprawę w pierwszej kolejności należy przeanalizować kwestię jej dopuszczalności.

Przede wszystkim należy podkreślić, że sąd administracyjny, który stał się adresatem żądań A. K., sprawuje sądową kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta ogranicza się do zakresu określonego ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz do spraw, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę.

Stosownie do treści art. 3 § 1 ww ustawy skargi rozpatrywane przez sądy administracyjne mogą dotyczyć jedynie aktów podejmowanych w sprawach z zakresu administracji publicznej. Zakres tej kontroli sprecyzowany został w § 2 i 3 powołanego przepisu. Kontrola sprawowana przez sądy administracyjne ma więc charakter ograniczony, co oznacza, że objęte są nią jedynie akty i działania wskazane w ustawie.

Zgodnie z art. 3 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym kontrola działalności administracji publicznej obejmuje orzekanie w sprawach ze skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8)

bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4.

Statut Spółdzielni, który jest przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie, nie należy do aktów wymienionych w powyższym katalogu. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Kwestię stosunków pomiędzy spółdzielnią a jej członkami reguluje Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. tj. z 2003 r. nr 188 poz. 1848 z późn. zm.). Istota tych stosunków wskazuje niezbicie, iż należą one do kategorii stosunków cywilno-prawnych, a nie administracyjno-prawnych.

Zarzuty wobec statutu Spółdzielni SBM (...) zawarte we wniosku A. K. nie mieszczą się zatem w zakresie kognicji sądu administracyjnego i nie mogą stanowić skargi w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), nie mogą być także zakwalifikowane jako dopuszczalny wniosek o wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego określony w art. 64 tej ustawy.

Z tych względów - na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 w związku z art. 64 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - żądanie zawarte we wniosku, jako wniesione w sprawie nienależącej do właściwości sądu administracyjnego, podlega odrzuceniu.